Reprezentativ

Săptămâna Națională de Rugăciune 2024 a bisericilor baptiste din România are tema: „Rugăciune pentru creșterea și maturizarea bisericii”

Vă prezentăm mai jos, în rezumat, introducerea, expunerea temei, concluziile și subiectele zilnice pentru Săptămâna națională de rugăciune 2024 a bisericilor baptiste din România. Materialul a fost alcătuit de pastorii Paul Negruț, Cornel Peleașe (vicepreședinții pentru educație biblică și pentru slujire pastorală ai Uniunii Baptiste), Teofil Mihoc (secretarul general), Manoilă Dumitrașcu (secretarul general adjunct) și Mihai Micula (președintele Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Oradea). Textul integral îl puteți descărca de AICI și poate fi tipărit și difuzat în bisericile baptiste din România și diaspora.

Săptămâna națională de rugăciune 2024

Tema: Rugăciune pentru creșterea și maturizarea bisericii.
„Ei stăruiau … și Domnul adăuga…” (Faptele apostolilor 2:41–47)

Tema celui de al XXXVIII-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România care a avut loc la Oradea (26–27 mai 2023), „Propovăduiți Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15), a fost aleasă și justificată de situația actuală a creștinismului evanghelic, în general, și a celui baptist, în special. Este cunoscut faptul că în spațiul euroatlantic creștinismul evanghelic se confruntă cu provocări multiple care afectează nu doar dinamica internă a bisericilor, ci și eficiența lor în răspândirea Evangheliei. Cauzele acestui declin sunt multiple, iar modul în care acestea se îmbină poate fi diferit de la o zonă la alta sau de la o biserică la alta. Chiar dacă nu putem identifica toate cauzele, se poate constata totuși că anumite cauze social-politice, economice, demografice, culturale și spirituale au legătură cu situația actuală a bisericilor baptiste.

a) Cauzele social-politice care au afectat dinamica bisericilor baptiste din România în ultimii 80 de ani sunt circumscrise din punct de vedere istoric în două perioade, respectiv 1945–1989 și 1990 până în prezent. În perioada 1945–1989 bisericile baptiste au fost ținta programului comunist de a elimina religia din societate prin mijloacele de îndoctrinare marxist-ateistă în școli, la locul de muncă și prin mijloacele media. Îndoctrinarea a fost însoțită de măsuri represive: discriminări, amenințări, bătăi, închisoare și, nu în puține cazuri, martiraj. De asemenea, regimul comunist a folosit mijloacele administrativ-politice pentru a elimina din slujire pastorii și slujitorii laici care nu au putut fi controlați sau manipulați cu ajutorul ideologiei și represiunii. Așa s-a ajuns ca în anii 1970–1980 în Cultul Creștin Baptist din România să rămână doar aproximativ 140 de păstori recunoscuți de regimul comunist. Prigoana comunistă a avut două consecințe diametral opuse asupra bisericilor baptiste. Prima, un număr semnificativ de pastori și credincioși au devenit obedienți sau colaboratori ai securității comuniste. Datorită acestui fapt, pe lângă suferințele îndurate de cei care au fost dați pe mâna autorităților de „frații lor”, bisericile au fost afectate de instalarea neîncrederii și suspiciunii între credincioși. A doua consecință: în focul prigoanelor au fost pastori și credincioși care s-au validat ca oameni ai lui Dumnezeu integri, oameni care au apărat credința baptistă cu prețul suferinței, a închisorii sau chiar al martirajului. Din rândurile acestora s-au dezvoltat în anii ’70–’80 în bisericile baptiste o serie de proiecte și inițiative evanghelist-misionare care au culminat cu trezirea spirituală din vremea fratelui Liviu Olah.

Falimentul ideologiei și a regimului comunist a deschis după anul 1990 ușa pentru o serie de proiecte misionar-evanghelistice, educaționale și umanitare: evanghelizări pe stadioane, săli de sport, plantări de noi biserici, consacrarea multor slujitori, școli de la grădiniță la universitate, orfelinate, centre medicale și sociale, case pentru persoanele vulnerabile, etc. Acest val de înviorare spirituală a fost atacat, inițial aproape imperceptibil, dar mai apoi vizibil agresiv, de cultura postmodernă și de ideologia progresistă care neagă existența unui singur Dumnezeu adevărat, a adevărului absolut, a valorilor morale absolute și a ordinii naturale a creației. Spre deosebire de ideologia comunistă, ideologia progresistă nu încearcă să elimine religia, ci invadează societatea cu tot felul de orientări și practici religioase care promovează omul cu preferințele lui spirituale, sociale, morale, inclusiv cu orientările sexuale perverse și cu ideologia de gen. Pentru ideologia progresistă, omul este propriul său dumnezeu. Instituțiile naționale și internaționale puse în slujba acestei ideologii folosesc toate pârghiile legale, administrative, cultural-educative și mediatice pentru a impune această ideologie care lovește puternic în temelia spirituală și morală a copiilor, a tinerilor, a familiilor și a bisericii. Consecințele sunt devastatoare pentru multe biserici. Pe de o parte, influențați de această ideologie tot mai mulți oameni își aleg orientarea și gruparea religioasă în funcție de preferințele lor, nu în funcție de adevărul revelat al Scripturilor. Hristos cel răstignit nu mai este temelia credinței și închinării ecleziale, ci oamenii aleargă după „lideri populari” și după divertisment religios. Pe de altă parte, sub influența acestei ideologii, predicarea Cuvântului Scripturii, rugăciunea, pocăința, sfințenia, evlavia și mărturia personală au fost înlocuite cu spectacolul religios pe gustul publicului.

b) Printre cauzele economice care au afectat dinamica bisericilor baptiste putem menționa cele două mari migrații economice. Prima a fost migrația din anii 1950–1970 când colectivizarea forțată și industrializarea megalomaniacă au determinat plecarea în masă a oamenilor de la sat la oraș. Acest exod a lovit puternic viața familiilor și a bisericilor de la sate. În câțiva ani bisericile de la sat au rămas doar cu un număr mic de credincioși în vârstă – fără copii, tineri sau familii tinere. A doua migrație a avut loc după anii ’90 când, pe fondul crizei economice generată de devalorizarea banilor și de dispariția locurilor de muncă (fabrici, uzine, mine), milioane de români au luat calea străinătății. Printre cei care au plecat au fost și mulți credincioși baptiști, în marea lor majoritate tineri necăsătoriți și familii tinere care au lăsat un loc gol nu doar pe scaune, ci și în slujire. Dacă prima migrație a lovit în special bisericile de la sat, a doua migrație a lovit toate bisericile baptiste din România, și de la sat, și de la oraș. Consecințele acestor migrații se văd atât în scăderea semnificativă a numărului de credincioși în bisericile baptiste din țară, cât și în diminuarea resursei umane pentru slujire. Pe acest fundal, numărul tinerilor care aud și răspund chemării lui Dumnezeu la slujire este tot mai mic de la an la an.

c) Cauzele demografice le-au urmat pe cele social-politice și economice. Scăderea natalității în zonele rurale din vremea comunistă și scăderea generală a natalității după 1990 a făcut ca România să devină a țară îmbătrânită. Tot mai mulți tineri necăsătoriți și familiile tinere cu copii fie au plecat deja fie doresc să plece din țară. Inclusiv elevii de liceu și studenții care au rămas în țară sunt tot mai hotărâți să plece. Această imagine demografică a unei țări îmbătrânite se regăsește într-o formă sau alta în fiecare biserică locală. Consecințele îmbătrânirii membrilor bisericii se fac simțite atât în dinamica internă, cât și în sfera proiectelor misionar-evanghelistice.

d) Din punct de vedere cultural, România a trecut brusc de la cenzura comunistă la acceptarea și importul neselectiv al elementelor culturale occidentale. Din nefericire, pe fundalul ideologiei progresiste, românii au preluat în mare parte elementele deșănțate ale spectacolului și comportamentului occidental decadent. Prin urmare, imoralitatea premaritală sau extramaritală, avortul, divorțul, spectacolul de prost gust, autosuficiența și kitschul, superficialitatea și improvizația ieftină au umplut spațiul mediatic, social și instituțional al României. Acest trend a pătruns repede și în spațiul eclezial. Astfel, declinul moral a afectat viața premaritală și fidelitatea conjugală. Numărul divorțurilor este în creștere. Mai mult, peste noapte spațiul sacru al închinării congregaționale „în duh și în adevăr” înaintea unui Dumnezeu sfânt (Ioan 4:23), a devenit un spațiu al spectacolului religios animat de predicatori circari și de lăutari sau maneliști care se cred „artiști creștini.” Adunările sfinte în bucurie solemnă din ziua Domnului, serviciile divine de logodnă, cununie, binecuvântarea copiilor, botez, înmormântări, seri de tineret, conferințe sau tabere au fost invadate de manifestări lumești. Riscul acestui trend este ca diferența dintre biserică și lume să se tot micșoreze până la dispariție. Din această perspectivă, în loc ca lumea să se convertească, de fapt, biserica devine la fel ca lumea. În cuvintele Mântuitorului: „sarea și-a pierdut gustul” (Matei 5:13).

e) Cauzele spirituale sunt profunde și grele. În sfera spirituală s-a produs înlocuirea credinței și închinării hristocentrice cu o religie antropocentrică. Hristos cel răstignit nu mai este centrul propovăduirii și închinării congregaționale, ci liderul animator care spune lucruri amuzante (sau penibile) și care creează o atmosferă relaxantă în care nimeni nu mai trăiește durerea pocăinței de păcat și nimeni nu mai agonizează în lupta până la sânge cu păcatul. Apariția unor grupări „carismatice” sau inclusiviste de tip „harvest”, „vertical” sau „contemporan” etc., care au renunțat sau chiar batjocoresc „Calea îngustă” a Scripturii, se remarcă tot mai agresiv prin propovăduirea unui dumnezeu metamorfozat după chipul și asemănarea omului lumesc, care acceptă orice și pe oricine, fără nici un standard al sfințeniei și dreptății divine. Predicarea Cuvântului, postul și rugăciunea, pocăința și credința, ascultarea și sfințirea, decența și reverența au fost batjocorite ca fiind „învechite sau legaliste”, și prin urmare eliminate din închinarea congregațională. Tezaurul imnologic al bisericilor baptiste cu mesaj și melodii care au inspirat credința, perseverența, reverența și bucuria sfântă a mântuirii de-a lungul istoriei, a fost înlocuit cu „albumele” ieftine ale unor „compozitori mediocri” a căror credință, maturitate spirituală sau pregătire muzicală sunt nevrednice să fie aduse ca jertfă de închinare pe altarul sfânt. Trebuie subliniat, însă, că preocuparea majoră a noilor „lideri” nu este slava lui Dumnezeu, ci slava lor. În acest sens atragerea cu orice preț a unui număr cât mai mare de participanți, inclusiv prin promovarea unor metode lumești de marketing, reprezintă idealul lor spiritual.

RĂSPUNSUL BIBLIC

În fața acestor provocări, fiecare biserică baptistă este datoare să aleagă și să ofere soluții. Ce trebuie făcut? Ce se poate face? De unde să ne inspirăm? Ce model să alegem?

Tema Congresului din mai 2023 a fost aleasă tocmai pentru a transmite bisericilor baptiste un mesaj clar și o chemare solemnă la învățăturile și practica apostolică a Bisericii Primare. Nu putem schimba trecutul, nu putem controla vremurile și împrejurările, dar putem schimba modul în care ne raportăm la ele. Ne putem întoarce le izvor. Capul Bisericii a spus: „Voi zidi Biserica Mea și porțile Locuinței morților nu o vor birui” (Matei 16:18). Modelul și metoda prin care Hristos Domnul prin Duhul Sfânt a început zidirea Bisericii Lui sunt clar prezentate în Faptele apostolilor. Marea Trimitere adresată apostolilor după înviere (Matei 28:18–20) este reînnoită în Faptele apostolilor 1:8 cu precizarea că propovăduirea Evangheliei până la marginile pământului se va face prin puterea Duhului Sfânt.

În cartea Faptele apostolilor descoperim cea mai uimitoare creștere a Bisericii. Astfel, în ziua Cincizecimii când s-a coborât Duhul Sfânt și a luat ființă Biserica, predicarea Evangheliei a avut ca rod pocăința și botezul credinței în Isus Hristos ca Mântuitor și Domn a unei mulțimi de aproape 3000 de suflete (Faptele ap. 2:41). Câteva săptămâni mai târziu numărul bărbaților din Biserică a crescut la 5000 (Faptele ap. 4:4), iar câteva luni mai târziu numărul „celor ce credeau, bărbați și femei, se mărea tot mai mult” (Faptele ap. 5:14). Pornind de la faptul că doar după câteva săptămâni numărul bărbaților era de aproape 5000, unii comentatori sunt de părere că numărul total al membrilor bisericii ar fi ajuns în câteva luni la aproximativ 15000 sau 20000. Pe de altă parte, unii pun sub semnul întrebării orice fel de încercare de-a urma modelul și metodele Bisericii Primare pe motiv că bisericile de azi se confruntă cu alte împrejurări față de cele din primul veac. Este adevărat că în forma lor exterioară cauzele care afectează viața bisericii pot fi deosebite astăzi de cele din cartea Faptelor apostolilor, dar în aspectele esențiale au rămas aceleași: opoziția religioasă, lipsurile materiale, migrația, ideologiile, persecuțiile, presiunea culturii etc. Dacă așa stau lucrurile, atunci este important să descoperim care au fost elementele esențiale care au dat roadă în maturizarea și în creșterea numerică a Bisericii Primare, pentru a-i urma pilda.

În rezumat, răspunsul general poate fi formulat în cuvintele „Ei stăruiau … și Domnul adăuga” din Faptele apostolilor 2:42, 47. În forma specifică, însă, în fiecare zi din această săptămână vom analiza câte un domeniu în care Biserica Primară a stăruit și, sub călăuzirea și iluminarea Duhului Sfânt, ne vom ruga pentru cercetarea, pocăința și întoarcerea noastră la adevărul Scripturii.

 • DUMINICĂ: Ei stăruiau în învățătura apostolilor… și Domnul adăuga la numărul lor
  Text: Faptele apostolilor 2:37–47
 • LUNI: Ei stăruiau în legătura frățească… și Domnul adăuga la numărul lor
  Text: Faptele apostolilor 2:41–47
 • MARȚI: Ei stăruiau în frângerea pâinii… și Domnul adăuga la numărul lor
  Text: Faptele apostolilor 2:42; I Corinteni 11:23–34
 • MIERCURI: Ei stăruiau în rugăciune… și Domnul adăuga la numărul lor
  Text: Faptele apostolilor 2:42; 4:23–31
 • JOI: Ei stăruiau în prezența la adunare… și Domnul adăuga la numărul lor 
  Text: Faptele apostolilor 2:44–47, 5:42
 • VINERI: Ei stăruiau în curăție morală… și Domnul adăuga la numărul lor
  Text: Faptele apostolilor 5:1–11
 • SÂMBĂTĂ: Ei stăruiau în respectarea priorităților… și Domnul adăuga la numărul lor
  Text: Faptele apostolilor 6:1–7
 • DUMINICĂ: Ei stăruiau în propovăduirea Cuvântului… și Domnul adăuga la numărul lor
  Text: Faptele apostolilor 8:4–12

CONCLUZII

Cu ajutorul lui Dumnezeu ne-am uitat în săptămâna aceasta la Biserica Primară cu scopul de a descoperi secretul creșterii ei miraculoase, a numărului de oameni care au venit la credință și a răspândirii Evangheliei până la marginile Imperiului Roman. Secretul este atât clar cât și convingător: „Ei au stăruit… și Domnul a adăugat.”

De asemenea, în fiecare seară ne-am uitat la noi și la bisericile noastre și, în lumina Scripturii, am stat în rugăciune înaintea Domnului într-o atitudine de cercetare, de pocăință și de îndreptare, datorită falimentului nostru în disciplinele spirituale ale învățăturii apostolilor, legăturii frățești, frângerii pâinii, rugăciunii, prezenței la casa Domnului, curăției morale, priorităților biblice și răspândirii Evangheliei.

Am văzut în istoria Bisericii din Ierusalim că, atunci când credincioșii stăruie în disciplinele spirituale, Dumnezeu este cel care adaugă la numărul lor pe cei care cred. Biserica din Ierusalim nu a fost preocupată de metode și tehnici umane de creștere, ci a fost dedicată principiilor stabilite de Dumnezeu pentru o viață creștină normală, o viață pe care Dumnezeu o binecuvântează. Credem că și în vremea de acum, soluția lui Dumnezeu la criza bisericilor baptiste este aceeași, pentru că El este același, ieri, astăzi și în veac, și Evanghelia este mereu aceeași (Evrei 13:8; Galateni 6:11). Este adevărat că oamenii și împrejurările se schimbă, dar soluția la problemele unei lumi în schimbare vine de la Cel care este neschimbător. El este Cel ce a spus: „Eu voi zidi Biserica Mea și porțile locuinței morților nu o vor birui” (Matei 16:18). Cerurile și pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac (Matei 24:35). Și cu ochii îndreptați spre cer, dragi frați și surori, iubite biserici, suntem chemați să stăruim… convinși că și în zilele noastre Domnul va adăuga, până în ziua revenirii Lui.

După pilda robului bun și harnic, suntem chemați să veghem în curăție, să lucrăm cu râvnă și să așteptăm în nădejde venirea Mirelui Bisericii.

„Amin! Vino, Doamne Isuse!” (Apocalipsa 22:20).


Textul integral îl puteți descărca de AICI . Materialul conține îndemnuri, motive și sugestii specifice pentru rugăciunile de mulțumire, de mijlocire și de cerere pentru fiecare dintre zilele Săptămânii Naționale de Rugăciune a bisericilor baptiste din România.

Reprezentativ

Congresul al 38-lea al Uniunii Baptiste din România va avea loc în zilele de 26 și 27 mai 2023 la Biserica Creștină Baptistă „Emanuel” din Oradea

În ședința comună a Consiliului Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste cu reprezentanții nou-aleși ai comunităților teritoriale pentru viitorul Consiliu, desfășurată la Baia Mare la 28 martie, s-a decis convocarea celui de-al 38-lea congres al Cultului Creștin Baptist din România. El se va desfășura în zilele de 26 și 27 mai 2023 la Oradea, urmând a fi găzduit de Biserica Creștină Baptistă „Emanuel”, Bulevardul Decebal nr. 65.

Sunt invitați să participe delegații tuturor bisericilor baptiste din România în proporție de 1 delegat pentru 100 de membri, conform prevederilor statutare. Inspirată de cuvintele Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, tema congresului va fi: „Propovăduiți Evanghelia la orice făptură!”

Înscrierile pentru participare vor avea loc vineri, 26 mai, între orele 14.00 și 18.00, fiecare delegat prezentând scrisoarea de delegare din partea bisericii pe care o reprezintă.

Congresul va începe vineri, 26 mai, la orele 16.00, cu rugăciune și numărarea delegaților prezenți. Dacă numărul participanților nu va întruni condițiile statutare, cei prezenți vor continua închinarea comună în cântare, în rugăciune și în Cuvânt până la ora 18.00. După o a doua numărătoare a delegaților prezenți, va urma deschiderea propriu-zisă a lucrărilor Congresului. Vor fi prezentate rapoartele de activitate ale structurilor executive și ale cenzorilor, se va face descărcarea de gestiune și se va aproba bugetul pentru anul următor.

Sâmbătă 27 mai, Congresul își va relua lucrările la ora 9.00, cu închinarea în rugăciune și cântare urmată de prezentarea candidaților și de votul delegaților pentru noul Comitet Executiv. Se vor propune și vota moțiunile Congresului, va fi prezentat noul Comitet Executiv care va coordona Uniunea pentru următorii patru ani. Va fi aleasă prin vot și viitoarea comisie de cenzori, iar după validarea comitetului și după mesajul președintelui nou-ales, congresul se va încheia cu rugăciune. Va urma masa de prânz oferită tuturor delegaților.

Pentru detalii administrative puteți contacta: Marcus Buzle 0754 323 550.

Președintele Uniunii Baptiste, pastorul Viorel Iuga, invită toate bisericile baptiste să susțină prin rugăciune organizarea și lucrările acestui Congres, ca Domnul nostru Isus Hristos să fie onorat și prin acest eveniment major al Cultului Creștin Baptist din România.

Reprezentativ

Comisia Națională de Propuneri a stabilit prin vot lista membrilor propuși pentru Comitetului Executiv al Uniunii Baptiste

În urma voturilor exprimate în întâlnirea Comisiei Naționale de Propuneri, care a avut loc la data de 24 ianuarie2023, s-a ajuns la următorul Comitet Executiv:

 • Președinte …………………………………………… Mihai Micula
 • Secretar general …………………………………….. Teofil Mihoc
 • Vicepreședinte pentru educație ……………………… Paul Negruț
 • Vicepreședinte pentru slujire pastorală ………………. Cornel Peleașe
 • Vicepreședinte pentru misiune ………………………. Ioan Cocârțău
 • Secretar general adjunct ……………………………… Gelu Dumitrașcu

Conform prevederilor statutare, urmează ca acest Comitet Executiv să fie pus la vot în adunările generale ale comunităților teritoriale.

Comunicarea este semnată de președintele Uniunii Baptiste, pastorul Viorel Iuga.

Reprezentativ

Conferința Națională a Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, Sibiu, 25 martie 2022

Biserica Baptistă „Betania” din Sibiu a găzduit vineri 25 martie 2022 lucrările Conferinței Naționale a Cultului Creștin Baptist din România având tema „Vestea bună”, iar ca motto cuvintele Sfintei Scripturi (Luca 8:1; Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu…” și Efeseni 2:17: „El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape.” ).

Participanții la Conferință, cei 170 de delegați ai bisericilor creștine baptiste din toată țara, au votat moțiunea intitulată: Compasiune pentru Ucraina și apel pentru încetarea războiului. Redăm mai jos textul moțiunii, contextualizarea, motivarea și moțiunea propriu-zisă putând fi citite integral aici.

Compasiune pentru Ucraina și apel pentru încetarea războiului.

Noi, delegații Bisericilor Creștine Baptiste din România, întruniți în Conferință Națională la Sibiu în data de 25 martie 2022,

Ne exprimăm convingerea că războiul de agresiune din Ucraina este străin de dragostea lui Dumnezeu Tatăl, contrar harului divin oferit prin Isus Hristos, și potrivnic lucrării Duhului Sfânt;

Credem că în baza celor două dimensiuni fundamentale ale credinței creștine – iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni – toate diferențele între oamenii și popoarele lumii pot fi și trebuie să fie soluționate pe cale pașnică; 

Dezaprobăm și respingem atât acțiunile militare ale Federației Ruse care aduc atingere integrității teritoriale, suveranității și independenței Ucrainei, cât și retorica rusă care face trimitere la posibilitatea recurgerii la arme de distrugere în masă și la eventualitatea escaladării nucleare a conflictului militar;

Condamnăm în termenii cei mai fermi vărsarea de sânge, privarea oamenilor de apă, hrană și adăpost, distrugerea centrelor de sănătate publică și de plasament pentru copii, a clădirilor publice și rezidențiale, bombardarea infrastructurilor civile, devastarea lăcașurilor de cult, distrugerea valorilor culturale și poluarea mediului înconjurător;

Deplângem cu inimile cernite de durere suferințele umane ale războiului ilustrate de:

 • moartea miilor de oameni – copii, tineri, bărbați și femei în floarea vârstei, și bătrâni;
 • sutele de mii de răniți și mutilați pe viață;
 • milioanele de refugiați care au ajuns să rabde de frig, de foame și sete, de boli și lipsuri, și mai ales de despărțirea de cei apropiați.

Amintim liderilor politici implicați în conflictul armat că, atât națiunile, cât și conducătorii responsabili de producerea acestor tragedii vor trebui să dea socoteală în fața Judecătorului Drept și Atotcunoscător de toate planurile și acțiunile lor;  

Chemăm insistent părțile beligerante să revină la calea dialogului și a bunei înțelegeri, să accelereze negocierile de pace, să contribuie semnificativ și concret la retragerea definitivă și neîntârziată a forțelor militare și paramilitare din zonele de conflict, pentru a salva atât poporul ucrainean, cât și poporul rus, de vărsare inutilă de sânge, de sufocarea conștiinței morale, de foamete și boli, de suferințe și tragedii care nu vor putea fi șterse nici de pe paginile istoriei și nici din Cartea lui Dumnezeu care consemnează în detaliu faptele și planurile tuturor oamenilor;

Ne angajăm cu hotărâre să continuăm rugăciunile de mijlocire înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, pentru pacea lumii și încetarea conflictului militar din Ucraina, pentru mângâierea celor care suferă, pentru reunificarea familiilor și refacerea satelor și orașelor distruse de bombardamente. În mod special, ne rugăm pentru unitatea în dragoste și adevăr a credincioșilor din Rusia și Ucraina în lupta lor pentru promovarea păcii și reconcilierii între popoarele lor.


Bibliografie:

 1. Parlamentul European, „Propunere de Rezoluție,” 28.2.2022. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0123_RO.html.
 2. Arwa Ibrahim, Mersiha Gadzo, Zaheena Rasheed and Ali Hab, „Ukraine Latest Updates: UN Says 6.5m displaced inside Ukraine”, Aljazeera, 17 March 2022, Updated 18 March 2022. https://www.aljazeera.com/news/2022/3/17/un-says-more-than-700-civilians-killed-ukraine-liveblog.
 3. Statista Research Department, „Number of civilian casualties in Ukraine during Russia’s invasion verified by OHCHR as of March 20, 2022”, Mar. 21. 2022. https://www.statista.com/statistics/1293492/ukraine-war-casualties/.

Reprezentativ

Rezoluția Consiliului Uniunii Baptiste cu privire la Sacralitatea vieții și la Demnitatea ființei umane în lumina Sfintelor Scripturi


A.    Contextul ideologic

Constatăm cu îngrijorare că noi, credincioșii baptiști din România, ne aflăm într-o perioadă în care, sub presiunea forțelor de secularizare accelerată, ne sunt testate discernământul biblic, raționalitatea și identitatea confesională și, nu în ultimul rând, capacitatea de reacție și răspuns față de paradigmele seculare actuale, opuse spiritului creștin, care dau naștere unor ideologii și politici contrare învățăturilor Sfintei Scripturi și Mărturisirii de Credință a Uniunii Bisericilor Baptiste din România.

În data de 24.06.21, Parlamentul European a emis rezoluția „referitoare la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor” (Parlement Européen „Observatoire Législatif” 2020/2215). În acest document este stabilit că „avortul la cerere este legal”, iar refuzul serviciilor de avort „reprezintă o formă de violență pe criterii de gen” (Parlement Européen „Observatoire Législatif” 2020/2215, litera (d), punctul 35). Totodată acest document prevede că bărbații transgen pot rămâne însărcinați și da naștere la copii (Parlement Européen „Observatoire Législatif” 2020/2215, punctul „N.”). Statele membre sunt îndemnate să „asigure accesul universal la educație sexuală . . . pentru toți copiii din învățământul primar și secundar, precum și pentru copiii neșcolarizați” (Parlement Européen „Observatoire Législatif” 2020/2215, alineatul (B), punctul 26). În același timp, dincolo de Atlantic, bisericile baptiste din Statele Unite ale Americii sunt asaltate de o teorie hermeneutică de orientare neomarxistă, numită Criticismul Rasial al Bibliei, care conține și noțiunea de „intersecționalitate” (SBC, „On Critical Race Theory and Intersectionality” 2019). Această teorie promovează ideea că interpretarea completă/corectă a Bibliei presupune înțelegerea textului prin intermediul experienței de gen și a identității sexuale voluntar asumate, altfel spus, comunitatea exegetică sau grupurile de studiu biblic și rugăciune, pentru a înțelege Biblia, trebuie să includă și persoane de alte rase sau orientări sexuale cum sunt persoanele homosexuale sau trans-sexuale și, dacă se poate, să cuprindă și persoanele „intersecționale,” adică persoane care se identifică, de exemplu, în același timp și ca afro-americani, sub aspect rasial, și ca transgenderi sau homosexuali, sub aspectul orientării sexuale.

Pe fondul acestor provocări ideologice și conștienți de lipsa de convergență dintre aceste ideologii și conținutul sacru al Bibliei, se impune exprimarea de către noi, credincioșii baptiști, a unui consens teologic clar și, în consecință, reafirmarea unității doctrinare a Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România. Suntem conștienți că dacă nu vom acționa acum, pastorii baptiști nu își vor putea justifica juridic și explicit poziția doctrinară, iar profesorii, cadrele medicale, jurnaliștii baptiști și alte categorii profesionale de confesiune baptistă, vor fi private de o rezoluție a UBCBR la care să facă apel în caz de nevoie.

B.  Motivarea Rezoluției

Întrucât mai multe persoane de confesiune baptistă și-au exprimat îngrijorarea cu privire la rezoluția adoptată joi, 24 iunie, 2021, de către Parlamentul European, cu privire la dreptul de a priva de viață copilul nenăscut, prin actul avortului, și cu privire la impunerea educației sexuale care să includă ideologia de gen, și

Întrucât mai mulți credincioși baptiști și-au manifestat neliniștea cu privirea la presiunea crescândă exercitată de mediul educațional secularizat asupra tinerilor și copiilor de confesiune baptistă,

Întrucât presiunile seculare sunt antrenate de o viziune asupra lumii și vieții care sunt contrare învățăturii Sfintei Scripturi,

Întrucât Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună (2 Tim 3:16-17) și

Întrucât Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1:27) și

Întrucât Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o laom. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi ‘femeie’, pentru că a fost luată din om.” De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup. (Geneza 2:21-24)

Întrucât oamenii au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. (Romani 1:25-27)

Întrucât cunoaștem valoarea spirituală și socială a poruncii Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abatede la ea. (Proverbe 22:6),

C.  Rezoluție

Reafirmăm cu toată convingerea că Sfânta Scriptură este singura autoritate în materie de credință, că aceasta este suficientă sub aspectul mântuirii și sfințirii, și că nu mai sunt necesare alte forme de revelație specială și propozițională,

Reafirmăm cu toată convingerea valoarea și sacralitatea vieții persoanei umane de la concepție până la moartea naturală,

Reafirmăm cu toată convingerea demnitatea persoanei umane și a libertății ei religioase și de conștiință,

Reafirmăm cu toată convingerea că instituția familiei este constituită dintr-un singur bărbat și o singură femeie uniți prin legământ înaintea lui Dumnezeu în prezența bisericii, în conformitate cu învățătura Sfintei Scripturi,

Reafirmăm cu toată convingerea că familia este singurul cadru sacru, instituit și binecuvântat de Dumnezeu, în care copiii pot fi concepuți, crescuți și educați astfel încât să devină o binecuvântare pentru Dumnezeu, familia lor și societatea din care fac parte. 

Reafirmăm cu toată convingerea că un copil nenăscut este tot un copil, iar viața copilului nenăscut este un dar și un drept divin inalienabil,

Reafirmăm cu toată convingerea că toate orientările și comportamentele sexuale deviante sunt contrare principiilor fundamentale ale eticii creștine,

Respingem cu toată fermitatea toate ideologiile care promovează redefinirea identității de gen cu prețul distrugerii unității bio-psiho-sociale și care promovează orientări și practici premaritale, extramaritale, homosexuale, bisexuale sau transgen,

 Respingem cu toată fermitatea orice teorie hermeneutică care ignoră principiul interpretării Bibliei prin ea însăși și prin iluminarea Duhului Sfânt,

 Recunoaștem faptul că trăim într-o lume căzută în păcat, dar reafirmăm cu toată convingerea că persoana și lucrarea Domnului și Mântuitorului Isus Hristos prin Duhul Sfânt în lumina Scripturii constituie singurul remediu pentru păcat, regenerare, sfințire și glorificare.

Reafirmăm cu toată convingerea că Domnul și Mântuitorul Isus Hristos redă demnitatea și valoarea  persoanei umane oferindu-i posibilitatea împăcării cu Dumnezeu prin pocăință prin credința în jertfa Lui ispășitoare pe cruce.

Reafirmăm cu toată convingerea că Biserica Domnului și Mântuitorului Isus Hristos are mandatul de propovădui Evanghelia prin cuvinte și fapte tuturor oamenilor indiferent de rasă, etnie, sex, stare materială și socială, pentru a le oferi posibilitatea împăcării cu Dumnezeu prin pocăință și credință (Matei 26:18-20, Matei 28:18-20).

Inspirați de cuvintele Scripturii:

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru  toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului (1 Timotei 2:1-4),

chemăm toate bisericile creștine baptiste din România să continue mijlocirea în post și rugăciune pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste  poporul român și peste conducătorii lui vremelnici.

Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România


Bibliografie:

1.     SBC, „On Critical Race Theory and Intersectionality”. June 1, 2019. 2019 Annual Meeting, https://www.sbc.net/resource-library/resolutions/on-critical-race-theory-and-intersectionality/

2.     Parlamentul European, Texte Adoptate. „Sănătate sexuală și reproductivă și drepturile aferente în UE, în contextul sănătății femeilor.” Joi, 24 iunie, 2021. Bruxelles (2020/2215 (INI),
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-06-24_RO.html#sdocta6

3. Observatorul Legislativ  2020/2215, https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2215(INI)&l=fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_RO.html

4. Biblia, https://biblia.crestini.com/citeste-biblia-online/cornilescu/

Reprezentativ

REPLICA oferită de Comunitatea baptistă Suceava canalului TV TELEKOM SPORT la acuzele răutăcioase și nefondate ale acestuia la adresa credincioșilor baptiști suceveni

În atenția domnului Adrian Porumboiu și a redacției Telekom Sport

Cu adâncă mâhnire am luat la cunoștință despre declarațiile transmise ieri, luni, 06.04.2020, prin care aduceți acuzații grave la adresa credincioșilor baptiști din orașul și județul Suceava.
În articolul publicat afirmați în mod eronat că motivul pentru situația dramatică de la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este faptul că foarte mulți credincioși baptiști nu au respectat regulile împotriva răspândirii Covid-19:

„Au intrat foarte mulţi pocăiţi care n-au respectat nimic, s-au întrunit, s-au întrunit până au doborât un sistem medical adevărat. La Suceava totul a pornit de la nişte adunări ale baptiştilor, apoi, de acolo, s-a împânzit prin spital, ca Vodă prin lobodă. Nu au avut echipamentele şi s-au ales cu o adevărată dramă”

În urma acestor opinii nefericite ne vedem nevoiți să facem următoarele precizări:

 1. Nu poate nega nimeni faptul că în această perioadă fără precedent unii concitadini nu au reușit să se conformeze în totalitate regulilor impuse de către autorități. Dar de aici și până la a acuza o anumită categorie a populației și de a reduce cauzele întregii crize medicale la o anumită confesiune religioasă este o cale infinit de lungă, de neacceptat și de neconceput.
 2. Dumneavoastră afirmați că “mulți pocăiți au doborât un sistem medical adevărat.” Considerăm că doar organele abilitate pot stabili cu exactitate ce anume a „doborât” sistemul medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. În lumina anchetei făcute până acum nu reiese că sistemul medical a fost „doborât” de către pacienții spitalului, cu atât mai puțin de o anumite categorie confesională de pacienți.
 3. Poate că una dintre problemele majore care au stat la baza crizei de la Suceava se regăsește chiar în declarația dumneavoastră atunci când afirmați că cei din spital „nu au avut echipamentele” de care aveau nevoie pentru a face față unei astfel de situații. Sunt deja binecunoscute lipsurile care au făcut ca sistemul medical să fie „doborât”. Lucrul acesta este confirmat chiar și la ora actuală de anunțul umanitar prin care spitalul „roagă toate companiile pharma să ajute cu materiale si echipamente de protecţie” și apelează la populație pentru susținere financiară prin sponsorizare.
 4. Pocăiții nu doresc să „doboare” nimic altceva decât ceea ce condamnă Dumnezeu, și anume păcatul. Acesta poate fi „doborât” doar prin pocăință și credință în moartea mântuitoare a Domnului Isus Hristos. Fără acestea, orice om va fi „doborât”, mai de vreme sau mai târziu, de consecințele propriilor păcate.
 5. Ca și credincioși creștini baptiști, nu doar ne rugăm pentru bolnavi și cadrele medicale, ci suntem direct implicați în lupta împotriva coronavirozei Covid-19 prin donații financiare și nu în ultimul rând prin medicii, asistentele, infirmierele și voluntarii care provin din bisericile baptiste. Baptiștii au fost dintotdeauna cetățeni responsabili, loiali și care, în ascultare de Dumnezeu, participă alături de ceilalți cetățeni la pacea și prosperitatea țării lor.

În speranța că aceste informații vă vor ajuta să aveți o perspectivă cât mai corectă a lucrurilor, vă solicităm retragerea afirmațiilor publicate pe platformele publicației dumneavoastră.
Vă mulțumim pentru colaborare și vă dorim paza și ocrotirea Dumnezeului Atotputernic peste viețile și familiile dumneavoastră.

În numele Comunității Creștine Baptiste Suceava semnează pastorii Iosif Mirăuță, vicepreședinte, și Cătălin Croitor, secretar.

Reprezentativ

Comunicat al Comitetului executiv al Uniunii Baptiste din data de 3 aprilie 2020

Stimaţi fraţi slujitori, dragi fraţi şi surori în Domnul Isus Hristos,

În urma întâlnirii Comitetului Executiv din 3 aprilie 2020, considerăm că este benefic să vă comunicăm următoarele:

1.     Apreciem iniţiativele slujitorilor duhovniceşti ai bisericilor locale şi ai  comunităţilor teritoriale de a chema credincioşii la un timp de post şi rugăciune. Dacă atitudinea noastră în perioada de post şi trăirea noastră în viaţa de fiecare zi vor fi plăcute Domnului, nădăjduim că familiile noastre, bisericile şi naţiunea română vor experimenta binecuvântarea rugăciunilor ascultate. Menţionăm că, în perioada imediat următoare, 5–26 aprilie, comunităţile teritoriale, printr-o bună organizare, acoperă cu rugăciune toate cele 24 de ore. Vă rugăm să vă notaţi, de asemenea, în agende şi duminicile din 7 iunie, 6 septembrie, 6 decembrie, când, dacă vom fi în viaţă, vom fi chemaţi să ne smerim și să mijlocim înaintea Domnului cu post şi rugăciune.

2.     Recomandăm bisericilor şi comunităţilor teritoriale, care nu au reuşit să ţină adunările generale anuale, să îşi continue activitatea până când se vor putea organiza adunările generale statutare.

3.     Recomandăm slujitorilor duhovniceşti şi bisericilor să programeze şi să reprogrameze toate serviciile divine în cadrul cărora sunt planificate evenimente speciale (botez, Cina Domnului etc.), așteptând cu credință timpul în care bisericile se vor putea aduna iarăși în bucuria și frumusețea părtăşiei și închinării înaintea Domnului. În acest sens, ataşăm un material cu privire la celebrarea Cinei Domnului în perioada de pandemie, prezentat de Comisia de Educaţie şi asumat de noi. 

Dragi fraţi în Domnul Isus Hristos, perioada aceasta nedorită, neplăcută, dar permisă de Dumnezeu nu schimbă nici Sfintele Scripturi, nici Mărturisirea noastră de credinţă şi nici Statutul Cultului. Vă îndemnăm, aşadar, să folosim zilele care vin cu smerenie, dar şi cu încredere. În timp ce respectăm recomandările legale, să investim în apropierea noastră de Dumnezeu şi în întărirea relaţiilor de familie. Să folosim mijloacele pe care le avem la dispoziţie pentru a întări relaţiile frăţeşti şi a mărturisi împăcarea cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. 

Vă dorim protecţia şi binecuvântarea Domnului în fiecare zi…

Semnează: Viorel Iuga, președinte, și Ioan Ardelean, secretar general

„Isus Hristos, Capul Bisericii” este tema Conferinței Naționale a Uniunii Baptiste de la Cluj din 5–6 aprilie 2024

Conferința Națională a bisericilor creștine baptiste din România este organizată anual în conformitate cu prevederile statutare ale Cultului Baptist. Evenimentul va fi găzduit anul acesta de Biserica Creștină Baptistă „Betel” din Cluj-Napoca, str. Răvașului nr. 4–6.

La Conferința Națională, delegaţii bisericilor baptiste din România se întâlnesc pentru rugăciune, studierea Cuvântului, părtăşie, evaluare, strategie, precum şi pentru a lua decizii statutare cu privire la lucrarea Evangheliei în Cultul Baptist. Ne rugăm ca această adunare sfântă să ofere tuturor delegaţilor ocazia de a se zidi sufleteşte şi de a se înflăcăra pentru lucrarea de slujire, de misiune şi de evanghelizare pe care Dumnezeu a încredinţat-o Bisericii.

Tema conferinței din acest an, „Isus Hristos, Capul Bisericii” este bazată pe textul biblic din Epistola către coloseni, capitolul 1:

La Conferinţa Naţională sunt convocaţi toţi delegaţii desemnaţi conform art. 33 al. (3) din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist din România.

Delegaţii care au nevoie de cazare sunt rugaţi să ia legătura cu fratele pastor Aurel Boșca, președintele Comunității Baptiste de Cluj (tel. 0766 616 422, email: aurelbosca@yahoo.com) sau cu fratele Sergiu Gherghel, administrator al Bisericii Betel (tel. 0754 037 611). Parcarea mașinilor poate fi făcută în curtea de vizavi de biserică, pe str. Grigore Alexandrescu 26A, unde se află clădirea Liceului Teologic Penticostal „Prodeo”.

Vă rugăm să confirmați numărul de delegați care vor participa la Conferința Națională către comunitatea teritorială în care sunteți până la data de 29 martie.

Conştienţi că lucrarea lui Dumnezeu nu se poate înfăptui prin puterea omenească, ci doar prin puterea Sa, vă îndemnăm la post şi rugăciune pentru bunul mers al lucrării din ţara noastră.

Comunicarea este semnată de președintele UBCBR, Sorin Bădrăgan, și de secretarul general al UBCBR, Ioan-Teofil Mihoc.

Congresul al 38-lea al Cultului Creștin Baptist din România a ales noua echipă de conducere

Cei aproape o mie de delegați prezenți în impunătoarea sală a Bisericii Baptiste Emanuel din Oradea, în zilele de 26 și 27 mai 2023, reprezentând bisericile creștine baptiste din toată țara la Congresul Cultului Creștin Baptiste din România au decis prin vot componența pentru un mandat de 4 ani a Comitetului Executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România:

• președinte: Sorin Bădrăgan

• secretar general: Ioan Teofil Mihoc

• vicepreședinte educație biblică: Paul Negruț

• vicepreședinte slujire pastorală: Carmin Corneliu Peleașe

• vicepreședinte misiune: Otniel Ioan Bunaciu

• secretar general adjunct: Gelu Manoilă Dumitrașcu

Din noul Comitet Executiv va face parte ca vicepreședinte, conform Statului Cultului Creștin Baptist din România, reprezentantul Convenției Bisericilor Baptiste Maghiare din România, pastorul Raina Ottó, desemnat de această structură organizatorică a Cultului Baptist.

Săptămâna națională de rugăciune 2023 a bisericilor baptiste din România are tema: „Biruitori prin credință și roditori în vremuri grele”

Vă prezentăm mai jos în rezumat introducerea, tema și subiectele zilnice pentru Săptămâna națională de rugăciune 2023 a bisericilor baptiste din România. Materialul a fost alcătuit de pastorii Paul Negruț, Mihai Micula și Cornel Peleașe, vicepreședinți pentru educație și slujire pastorală ai Uniunii Baptiste și, respectiv, secretar general adjunct. Programul integral îl puteți descărca de AICI și poate fi tipărit și difuzat în bisericile baptiste din România și Diaspora.

Săptămâna națională de rugăciune 2023

Tema: Biruitori prin credință și roditori în vremuri grele

Capitolul 11 din Epistola către evrei scoate în evidență două categorii de oameni mari ai credinței în Dumnezeu: unii care prin credință au făcut lucrări miraculoase și au avut biruințe mari (3-35) și alții care prin credință au avut parte de încercări grele și suferințe mari (36-40). De obicei suntem atrași de textele biblice care descriu marile biruințe. Textele care vorbesc despre vremurile grele în care copiii lui Dumnezeu au parte de suferințe sunt de multe ori lăsate în umbră. Această modalitate de alegere se regăsește în concepția cărturarilor, a fariseilor și chiar în gândirea ucenicilor Domnului înainte de înviere.
În Vechiul Testament sunt două seturi de profeții mesianice: profeții care vorbesc despre un Mesia glorios și biruitor (Psalmul 110:1; Isaia 9:6-7; Daniel 2:44) și profeții care vorbesc despre un Mesia disprețuit și condamnat la moarte (Psalmul 22:1-21; Isaia 53). Ambele seturi de profeții sunt adevărate și s-au împlinit în viața Domnului Isus. Dar fariseii, cărturarii și ucenicii Domnului au fost atrași doar de textele care vorbesc despre un Mesia îmbrăcat în slavă și biruitor (Matei 16:21-23; Matei 27:39-44). Alternativa unui Mesia care este disprețuit și condamnat la moarte a fost de neconceput pentru apostolul Petru: Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ți se întâmple așa ceva (Matei 16:22).
La fel ca Domnul Isus, și urmașii Lui au parte de cele două dimensiuni ale vieții de credință: vremuri glorioase de biruință pe calea credinței (Marcu 16:17:18; 2 Corinteni 2:14-17) și împrejurări grele, cu încercări și suferințe (Faptele ap. 14:22; Romani 8:35-36).
Având în vedere împrejurările grele care au venit peste lume, la care se adaugă suferințele și încercările din viața personală, din familie și din societate, în Săptămâna de rugăciune din anul acesta ne vom inspira rugăciunile din textele biblice care prezintă oameni ai lui Dumnezeu care, prin credință, au trecut biruitori prin vremuri grele.

DUMINICĂ – Biruitori în vremea atacurilor spirituale și morale în familie  Text: 1 Samuel 1:1-28

LUNI – Biruitori în vremuri de presiuni ideologice și prigoane Text: Daniel 3:14-30

MARȚI – Biruitori în vremuri de persecuție Text: Fapte 8:1-3; Fapte 12:1-5

MIERCURI – Biruitori în vremuri de ispite puternice în societate și la locul de muncă Text: Geneza 39:1-20

JOI –  Biruitori în vremuri de atacuri demonice Text: Fapte 16:16-34

VINERI – Biruitori în vremuri de sărăcie și lipsuri materiale Text: 2 Corinteni 8:1-15; Rut 1:1-5

SÂMBĂTĂ – Biruință în vremuri de suferință și boală Text: Iov 1:6 – 2:10

DUMINICĂ – Biruință în așteptarea revenirii Domnului Isus Text: 2 Petru 3:1-18

Încurajați  și inspirați de cuvintele Domnului Isus: cereți, și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide. Căci ori și cine cere, capătă; cine caută găsește, și celui ce bate, i se va deschide (Mat. 7:7-8), suntem chemați și ne unim în post și rugăciune toate bisericile baptiste din România, ca să căutăm fața lui Dumnezeu, să batem la poarta îndurării și să cerem cu stăruință har și biruință pe calea credinței. Convinși de faptul că rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are mare putere (Iacov 5:16), cu ajutorul Domnului și călăuzirea Duhului, așteptăm ca Tatăl ceresc să trimită vremuri de înviorare (Fapte 3:19) pentru mântuirea celor pierduți din casele noastre, dintre rudeniile, prietenii, colegii și cunoscuții noștri.

Cu această dorință și nădejde sfântă, noi, cei care am alcătuit acest material, vă dorim har bogat în Sărbătorile Nașterii Mântuitorului, a Anului Nou, a Botezului Domnului Isus și în fiecare zi până când Îl vom vedea pe Domnul față în față!

Cu aleasă prețuire în Hristos Domnul,

pastor Paul Negruț, vicepreședinte pentru educație
pastor Mihai Micula, vicepreședinte pentru slujirea pastorală
pastor Cornel Peleașe, secretar general adjunct

CONFERINȚA PASTORALĂ NAȚIONALĂ 2022, 24–26 noiembrie, Universitatea Emanuel Oradea

Conferința are tema: „REZIDIM PE TEMELIILE STRĂBUNE ȘI ÎNNOIM CETĂȚI PUSTIITE – pași practici pentru revitalizarea slujitorilor, a bisericii și a societății” și se adresează pastorilor, prezbiterilor, diaconilor, profesorilor de religie, învățătorilor și altor slujitori ai bisericilor.

Evenimentul care va avea loc la Oradea, între 24 și 26 noiembrie 2022, în organizarea Universității Emanuel, în campusul universității, va aborda subiecte de stringentă actualitate de etică creștină, consiliere, teologie, predicare, misiune, rugăciune, post. Lucrările vor avea loc în plen și pe secțiuni, programul detaliat al conferinței putând fi consultat AICI. Toți cei interesați de aceste subiecte de actualitate pentru vremurile dificile pe care le traversăm se pot înscrie pe același site, accesând printr-un clic linkul indicat mai sus sau tastând www.emanuel.ro/uploads/6359adae43090_Conferinta Pastorala UEO 2022 – Program.pdf.

Vor participa cu expuneri ale subiectelor anunțate pastorii: Daniel Bărnuț, Adrian Bârzu, Pal Borzasi, Dan-Aurelian Botică, Pavel Chirla, Ioan Cocârțeu, Cătălin Croitor, Marius Cruceru, Iosua Faur, Ovidiu Hanc, Daniel Lacatoș, Mihai Micula, Corin Mihăilă, Teofil Mihoc, Paul Negruț și Cornel Peleașe, ultimii expunând și predicile celor sesiunilor plenare de deschidere și de încheiere.

Programul Săptămânii naționale de rugăciune 2022 a bisericilor baptiste din România.
Tema: CU DUMNEZEU ÎN VREMURI GRELE

Vă prezentăm mai jos în rezumat introducerea, tema și subiectele zilnice pentru Săptămâna națională de rugăciune 2022 a bisericilor baptiste din România. Materialul a fost alcătuit de pastorii Paul Negruț și Mihai Micula, vicepreședinți pentru educație și, respectiv, slujire pastorală ai Uniunii Baptiste. Programul integral îl puteți descărca de AICI și poate fi tipărit și difuzat în bisericile baptiste din România și diaspora.

Tema: Cu Dumnezeu în vremuri grele

Capitolul 11 din Epistola către evrei prezintă două categorii de mari oameni ai credinței. În versetele 4–35 sunt menționați cu numele eroii care prin credință au câștigat mari biruințe, iar în versetele 36–40 sunt prezentați eroii fără nume care prin credință au îndurat  mari necazuri, suferințe și martiraj. Versetul 39 subliniază faptul că și unii și alții sunt lăudați de Dumnezeu pentru credința lor. Din perspectiva umană s‑ar  părea că se potrivește mai bine asocierea credinței doar cu biruința, dar din perspectiva divină, Biblia afirmă că este la fel de reală asocierea credinței cu suferința. În sensul acesta, Domnul Isus le‑a spus ucenicilor: „În lume veți avea multe necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33). Și apostolul Pavel îi scrie lui Timotei: „De altfel, toți cei care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți” (2 Timotei 3:12), iar Iacov le scrie creștinilor evrei împrăștiați printre alte popoare: „Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie săși facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți și să nu duceți lipsă de nimic” (Iacov 1:2–4). 

Din învățăturile Domnului Isus cu privire la vremurile de pe urmă înțelegem că încercările și necazurile vor cunoaște o intensitate fără precedent în istoria omenirii: „În zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum na fost de la începutul lumii, pe care a făcuto Dumnezeu, până în ziua de azi, și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă nar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni nar scăpa; dar lea scurtat din pricina celor aleși” (Marcu 13:19–20). 

Așa cum subliniază apostolul Petru, credința adevărată este testată și validată în focul încercărilor – „pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos” (1 Petru 1:7). De fapt, așa cum precizează Domnul Isus, validarea credinței adevărate înseamnă perseverență sau umblare cu Dumnezeu până la capăt, indiferent de împrejurări: „Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit” (Matei 24:13). 

Epistola către evrei explică acest adevăr: „Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire! Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce va fost făgăduit. «Încă puțină, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință: dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el.» Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului” (Evrei 10:35–39).

Conștienți de faptul că oamenii credincioși nu sunt scutiți de încercările grele care vin peste lume în această vreme, avem nevoie de ajutorul singurului Dumnezeu adevărat care a promis: „Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde” (Isaia 43:3).

Inspirați de învățăturile Sfintelor Scripturi și încurajați de promisiunile Domnului, suntem chemați să ne rugăm uniii pentru alții cu dorința ca fiecare credincios baptist, fiecare familie, fiecare biserică locală să continue umblarea cu Domnul Dumnezeu prin credința în Domnul Isus care ne‑a promis că va fi cu noi în toate zilele și prin însoțireal Duhului Sfânt care ne ajută în momentele de slăbiciune (Romani 8:26), cu dorința ca la capătul drumului să auzim cuvintele: „Bine rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria Stăpânului tău” (Matei 25:23).

Duminică: Rugăciune pentru umblarea personală cu Dumnezeu
Text: Geneza 5:18‒24

Luni: Rugăciune pentru umblarea familiei cu Dumnezeu
Text: Geneza 18:16‒19

Marți: Rugăciune pentru umblarea bisericii cu Dumnezeu
Text: Faptele apostolilor 12:1–12

Miercuri: Rugăciune pentru ca țara noastră să‑L cunoască pe Dumnezeu
Text: 2 Cronici 20:1–12, 22–27

Joi: Rugăciune pentru bisericile baptiste din diaspora
Text: Daniel 3:28–30; Daniel 6:25–28; Faptele apostolilor 8:1–8

Vineri: Rugăciune pentru cei atacați de duhurile necurate
Text:  Marcu 9:14–29

Sâmbătă: Rugăciune pentru bucuria mântuirii
Text:  Psalmul 73:1–28 

Duminică: Rugăciune pentru săptămânile de evanghelizare
Text: Faptele apostolilor 8:14–25 

Umblarea cu Dumnezeu începe în clipa în care Îl primesc pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții mele și continuă pe tot parcursul vieții, până la final: „Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit” (Matei 24:13). Apostolul Pavel a experimentat umblarea cu Dumnezeu prin toate greutățile și încercările lucrării apostolice. În 2 Corinteni 11:16–33, Pavel prezintă o listă lungă cu greutățile și necazurile de care a avut parte în lucrarea Evangheliei. Cu toate acestea, în 2 Timotei 4:7–8, el spune: „Mam luptat lupta cea bună, miam isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mio va da în ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.”

Cu dorința ca fiecare credincios baptist, fiecare familie baptistă și fiecare biserică baptistă să continue lupta cea bună a credinței în mijlocul tuturor încercărilor și necazurilor, ne rugăm ca tematica acestei săptămâni de rugăciune să ne motiveze și să ne inspire la rugăciune, la sfințire și la slujire, până când vom ajunge acasă la Domnul.

„Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum, și în veci. Amin!” (Iuda 24–25).

Din toată inima vă dorim Sărbători pline de har și un An Nou binecuvântat!

pastor Paul Negruț, vicepreședinte UBCBR pentru educație
pastor Mihai Micula, vicepreședinte UBCBR pentru slujirea pastorală

Chemare la rugăciune: tema de rugăciune propusă bisericilor baptiste pentru 5 decembrie 2021

Comisia Pastorală și Departamentul de Educație ale Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România propun tuturor bisericilor baptiste din România următoarea temă de rugăciune pentru 5 decembrie 2021:

Creștinul mulțumitor

Din mijlocul lor se vor înălța mulțumiri… Ieremia 30:19a, Psalmul 116

Ne apropiem de sfârșitul încă unui an greu pentru lumea întreagă. Succesiunea crizelor, a suferinței și a morții parcă nu se mai termină. Într-un astfel de context, unul dintre cele mai grele examene este și cel al mulțumirii.

Este un examen greu dar necesar. Vă chemăm la o duminică specială a mulțumirii, în care să ne închinăm Dumnezeului care a găsit cu cale să ne apropie mai mult de El, inclusiv prin ceea ce ne-a luat. În acest sens vă invităm ca în duminica din 05 decembrie 2021 să-I mulțumim lui Dumnezeu:

    1. Pentru cel mai important dar pe care ni L-a oferit Dumnezeu: Isus Hristos.

    2. Pentru toate încercările și pierderile pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața noastră, știind că, deși dureroase și chiar sfâșietoare, în ele sunt ascunse binecuvântări viitoare.

    3. Pentru oportunitatea de a sluji Împărăția Lui în aceste vremuri de strâmtorare și limitări de tot felul.

    4. Pentru râvna și evlavia fraților și surorilor de credință care nu s-au lăsat înspăimântați de „molima care bântuie ziua-n amiaza mare.”

    5. Pentru toți cei implicați în slujirea spirituală în biserica locală, în Comunități și în Uniunea Baptistă.

    6. Pentru misionarii aflați pe câmpul intern sau extern de lucrare (fiți specifici, prezentând câteva nume și câteva zone sau țări pentru care să vă rugați).

    7. Pentru țară și dregătorii ei mici și mari, știind că și prin ei Dumnezeu lucrează la desăvârșirea vieții noastre spirituale.

Cine aduce mulțumiri că jertfă, acela Mă proslăvește  Psalmul 50:23

Cu prețuire,
vicepreședinte-pastorală, pastor Mihai Micula,
vicepreședinte-educație, pastor Paul Negruț,
secretar Comisia Pastorală, pastor Corneliu Peleașe

Programul săptămânii de rugăciune naționale 2021 a bisericilor baptiste

Conducerea Uniunii Bisericilor Baptiste din România îndeamnă și de data aceasta bisericile baptiste din toată țara să dedice prima săptămână a anului unui program de rugăciune național. Subiectele săptămânii naționale de rugăciune a bisericilor creștine baptiste pe care le publicăm în continuare au fost alcătuite de pastorii Paul Negruț și Mihai Micula, vicepreședinți ai Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România. Ele pot fi descărcate de AICI (în format pdf).

PERSEVERENȚĂ pe calea Domnului

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca niște oi de tăiat.” Totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:35–39) 

Tema pentru Săptămâna de rugăciune din acest an pentru bisericile creștine baptiste din România este PerseverEnța pe Calea Domnului. Scopul acestei tematici este încurajarea bisericilor și a credincioșilor baptiști să persevereze în umblarea cu Dumnezeu, indiferent de obstacolele sau de circumstanțele vieții. 

Pentru a sublinia profunzimea și puterea relației noastre cu Domnul Isus, apostolul Pavel pune întrebarea: 

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? (Romani 8:35) 

Ar putea cineva sau ceva să întrerupă părtășia noastră și umblarea noastră cu Dumnezeu? Ar putea cineva sau ceva să ne oprească din călătoria noastră spre patria cerească, acolo unde ne așteaptă Dumnezeu Tatăl nostru?

Observăm în text că, și în vremea apostolică, urmașii Domnului s-au confruntat cu probleme: necazuri și strâmtorări, prigoane și lipsuri materiale, primejdie și martiraj. Într-o formă sau alta, aceste provocări le regăsim și în vremea de acum: infectarea reală sau teama de infectare cu virusul Covid-19, boala, suferința sau despărțirea de cineva drag, pierderea locului de muncă sau confruntarea cu lipsuri materiale, necazuri în familie sau atacuri din partea celor din afară, ispitiri sau dezamăgiri, răcirea dragostei dintâi sau înstrăinarea de părtășia cu biserica, atracția unor oferte alunecoase pe internet sau atacuri directe din partea celui rău asupra credinței. Prin aceste încercări, cel rău poate încerca să oprească înaintarea noastră pe calea credinței, așa cum subliniază apostolul Iuda:

Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. (Iuda 1:3)

În această luptă a credinței, cel rău îi ispitește pe unii să abandoneze calea îngustă pe motiv că este neatractivă. Pe alții, influența unor învățături îi ispitește să strâmbe căile drepte ale Domnului sau să lărgească calea îngustă. De exemplu, unii pot fi înșelați să creadă că revelația divină cuprinsă în canonul Scripturii este insuficientă și, prin urmare, ei au nevoie de revelație extrabiblică, adică să adauge la Scriptură. Alții cad victime ale unor învățături false care desconsideră suficiența, autoritatea supremă și ineranța Scripturilor. Unii merg mai departe în rătăcirea lor ridiculizând textele care condamnă păcatul și comportamentul lumesc, ajungând în final să afirme că anumite cărți din Biblie conțin erori și, din acest motiv, trebuie abandonate.

Spre deosebire de cei care se rătăcesc de la calea Domnului, apostolul Pavel face două afirmații despre adevărații urmași ai Domnului care rămân perseverenți pe cale. Prima, în versetul 37, unde arată că biruința noastră este asigurată de Hristos: 

Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. (Romani 8:37)

Același adevăr aste afirmat și în Filipeni 4:13: 

Pot totul în Hristos, care mă întăreşte. 

A doua subliniază certitudinea lui Pavel cu privire la perseverența creștinilor din Roma, care sunt gata să plătească cu moartea pentru credința lor: 

Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea Lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:38, 39)

Conștienți de faptul că, și pentru noi, Calea Domnului este presărată cu ispitiri, necazuri, suferințe, prigoane și chiar martiraj, cerem de la Domnul ca, în această săptămână de rugăciune, să ne învețe lecția perseverenței pe cale și apoi, prin puterea Cuvântului și a Duhului Sfânt, să ne binecuvânteze și să ne ajute să practicăm perseverența sfinților în toate aspectele și împrejurările vieții, până când vom ajunge în glorie, acasă la Domnul.

DUMINICĂ — Perseverență în viața personală 

Text bible inspirator: 1 Tesaloniceni 5:16–18

Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi

Învățăm din Sfânta Scriptură că un om care crede în Domnul Isus este mântuit, are păcatele iertate, un statut nobil – fiu/fiică a lui Dumnezeu – și o relație personală cu Dumnezeu Tatăl. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. (Ioan 1:12)

Această relație specială se realizează prin Cuvântul Lui Dumnezeu și prin rugăciune. Când citesc Sfânta Scriptură, Dumnezeu îmi vorbește mie. Domnul Isus afirmă: Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață (Ioan 5:24). Iar, apostolul Pavel ne asigură că, din moment ce Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu (2 Timotei 3:16), Dumnezeu îmi vorbește ori de câte ori citesc din Biblie sau ascult Cuvântul Domnului predicat. Pe de altă parte, atunci când mă rog, am harul să vorbesc eu cu Dumnezeu: Eu strig cu glasul meu către Domnul, și El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt. (Psalmul 3:4). 

În calitate de copii ai lui Dumnezeu, suntem chemați să perseverăm în relația cu Tatăl nostru prin Cuvânt și rugăciune. Cuvintele Scripturii – „Zi și noapte cugetă la Legea Lui” (Psalmul 1:2) și „Rugați-vă neîncetat” (1 Tesaloniceni 5:17) – exprimă atât oportunitatea, cât și responsabilitatea perseverenței în relația cu Domnul. 

Sfânta Scriptură ne avertizează să veghem pentru că scopul diavolului este să întrerupă relația noastră cu Dumnezeu, așa cum a procedat în Eden cu primii oameni. Dușmanul nostru știe că despățiți de Dumnezeu suntem fără binecuvântări și fără protecție (Isaia 59:1–2). 

Ce metode folosește diavolul? Una dintre cele mai eficiente și subtile metode este atacul asupra priorităților. Sunt atât de ocupat cu lucrurile vremelnice încât nu mai am timp pentru lucrurile importante cum sunt: citirea zilnică a Bibliei, viața personală de rugăciune și postul. Datorită faptului că sunt prea ocupat, fie nu le mai practic deloc, fie le practic mecanic, doar pentru a-mi amăgi conștiința. Un om cu priorități greșite are timp pentru lucrurile secundare, dar le neglijează pe cele importante. Altfel spus, am timp pentru lucrurile din creație, dar nu am timp pentru Creatorul lor. Domnul Isus ne spune: Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică. (Ioan 5:39) 

Indiferent de împrejurările vieții de pe pământ, prioritatea numărul unu trebuie să fie timpul în care stau de vorbă cu Tatăl meu ceresc. Acest adevăr este subliniat în toată Scriptura, dar în mod special, ultima carte din canonul Scripturii subliniază importanța și urgența perseverenței în relația cu Dumnezeu prin Cuvânt și rugăciune: „Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape.” (Apocalipsa 1:3)

Iar Apocalipsa se încheie cu imaginea unei Biserici care a perseverat pe calea credinței și în ciuda tuturor ispitelor, necazurilor și suferințelor a ajuns biruitoare la destinație: Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!“ Și cine aude, să zică: „Vino!“ Și celui ce îi este sete, să vină; cine vrea să ia apa vieții fără plată! […] Cel ce adeverește aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând“. Amin! Vino, Doamne Isuse! (Apocalipsa 22:17,20).

Conștienți că vremea este aproape și pentru generația noastră, este important să perseverăm zilnic în Cuvânt și rugăciune (1 Tesaloniceni 5:17) de dragul părtășiei cu Domnul. Și pentru că este vorba despre perseverența personală, vom veni înaintea Domnului cu rugăciuni personale de mulțumire, de mijlocire și de cerere:

mulțumiri:

 • Mulțumesc Domnului pentru că sunt mântuit și sunt copilul Lui;
 • Mulțumesc Domnului pentru Sfânta Scriptură și pentru că am o Biblie personală;
 • Mulțumesc Domnului pentru posibilitatea de a avea o relație personală cu El.

mijlociri:

 • Pentru toți copiii Lui Dumnezeu, ca fiecare dintre ei să aibă o relație personală cu Dumnezeu, Tatăl, să citească Biblia în fiecare zi și să aibă o viață de rugăciune;
 • Pentru cei care au obosit, iar relația lor cu Dumnezeu este în criză, ca ei să se întoarcă înapoi la dragostea dintâi;
 • Pentru cei care au pierdut relația cu Dumnezeu, să aibă harul pocăinței și reabilitării.

cereri:

 • Pentru ca fiecare om din România să aibă o Biblie personală;
 • Cei nemântuiți să aibă parte de harul mânturirii; 
 • Dumnezeu să schimbe inima celor cu inima împietrită din familiile noastre sau din jurul nostru; 
 • Pentru trezire spirituală, ca oamenii să vină prin pocăință și credință la Dumnezeu.

LUNI — Perseverență în viața de familie

Text bible inspiration: Iosua 25:14–15

Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-I cu scumpătate si credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de Râu și în Egipt, și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora slujeau părinții voștri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriților în a căror țară locuiți. Câtdespre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.

Familia este o instituție creată și binecuvântată de Dumnezeu. În familie experimentăm cele mai intime și mai frumoase relații interumane. Familia este locul în care se nasc și cresc copii; este locul în care se formează caracterul și integritatea lor. Familia întemeiată și binecuvântată de Dumnezeu se formează în baza legământului încheiat între un singur bărbat și o singură femeie pentru a trăi împreună ca soț și soție înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, până când moartea îi va despărți. (Geneza 2:23–24) 

Planul lui Dumnezeu cu privire la perseverența și indisolubilitatea relației de căsătorie este afirmat de Domnul Isus în cuvintele: Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. (Marcu 10:9) 

Suntem conștienți, însă, că trăim într-o perioadă în care familia este atacată din toate părțile. Diavolul vrea să distrugă familia. Metodele pe care le folosește sunt diferite. Unele familii sunt atacate prin intermediul crizelor, a tensiunilor și neînțelegerilor pe care diavolul le provoacă și le întreține. Altele sunt distruse prin divorț – când înșelați de diavolul cei doi calcă în picioare legământul de căsătorie. Criza sanitară provocată de virusul Covid-19 a accentuat tensiunile din multe familii și, conform statisticilor, numărul divorțurilor s-a dublat. 

O altă metodă a diavolului, rușinoasă pentru națiunea noastră care se declară creștină, este lupta ideologică și politică de a distruge familia biblică prin legiferarea parteneriatelor civile sau a căsătoriilor între persoane de același sex. Lupta unor organizații naționale și internaționale de a introduce această ideologie în școli reprezintă, de fapt, atacul celui rău asupra familiei și, în special, asupra copiilor și a tinerilor.

 Într-o asemenea vreme și într-o asemenea generație care se îndreaptă spre păgânism, noi, copiii Lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm pentru credincioșie și perseverență în viața de familie. Să ne rugăm inspirați și încurajați de atitudinea lui Iosua, ca să putem spune și noi împreună cu el: Câtdespre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului. (Iosua 25:15 b)

Pentru a avea perseverența și biruința lui Iosua avem nevoie de protecția, puterea și resursele cerului. De aceea, venim înaintea Domnului în rugăciuni de mulțumire, de mijlocire și de cerere pentru perseverența în viața de familie, așa cum ne învață Sfânta Scriptură.

mulțumiri:

 • Mulțumesc Domnului pentru că sunt mântuit și sunt copilul Lui;
 • Mulțumesc Domnului pentru Sfânta Scriptură și pentru că am o Biblie personală;
 • Mulțumesc Domnului pentru posibilitatea de a avea o relație personală cu El.

mijlociri:

 • Pentru toți copiii Lui Dumnezeu, ca fiecare dintre ei să aibă o relație personală cu Dumnezeu, Tatăl, să citească Biblia în fiecare zi și să aibă o viață de rugăciune;
 • Pentru cei care au obosit, iar relația lor cu Dumnezeu este în criză, ca ei să se întoarcă înapoi la dragostea dintâi;
 • Pentru cei care au pierdut relația cu Dumnezeu, să aibă harul pocăinței și reabilitării.

cereri:

 • Pentru ca fiecare om din România să aibă o Biblie personală;
 • Cei nemântuiți să aibă parte de harul mânturirii; 
 • Dumnezeu să schimbe inima celor cu inima împietrită din familiile noastre sau din jurul nostru; 
 • Pentru trezire spirituală, ca oamenii să vină prin pocăință și credință la Dumnezeu.

MARȚI — Perseverență în relația cu Biserica 

Text biblic inspirator: Psalmul 84:1–4

Cât de plăcute sunt locașurile Tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel Viu! Până și pasărea își găsește o casă acolo, și rândunica un cuib unde își pune puii… Ah! altarele Tale, Doamne al oștirilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta! Căci ei tot mai pot să Te laude.

Biserica întemeiată de Dumnezeu în baza jertfei Domnului Isus și a lucrării Duhului Sfânt este comunitatea credinței, a speranței și a dragostei. Din această comunitate, în manifestarea ei locală, fac parte toți credincioșii dintr-o localitate sau zonă, care prin credința în jertfa ispășitoare a Domnului Isus și prin pocăința sinceră de păcate au fost mântuiți, au experimentat nașterea din nou prin lucrarea Duhului Sfânt și, în ascultare de porunca Domnului, au primit botezul. Toți aceștia se adună împreună pentru a se închina lui Dumnezeu, pentru a se zidi în credință, pentru ajutorarea celor aflați în nevoi și pentru a se echipa în vederea misiunii și evanghelizării. Împreună studiază Cuvântul, se roagă, celebrează Cina Domnului, se bucură de părtășia frățească și mijlocesc pentru mântuirea celor pierduți în păcat. 

Sfânta Scriptură ne atenționează, însă, cu privire la planurile celui rău de a lovi în Biserica Domnului prin atacuri din interior și din exterior. Printre metodele celui rău regăsim atât încercarea de a discredita Biserica în ochii celor dinafară ca să nu mai fie atrași de ea, cât și diminuarea perseverenței și credincioșiei celor dinlăuntru, pentru a-i îndepărta de ea. 

Chiar dacă vremurile sunt grele, noi, copiii Lui Dumnezeu, suntem chemați să perseverăm în credincioșie față de poporul Domnului și împărtășim bucuria Psalmistului care spune: „Mă bucur când mi se zice: „Haidem la Casa Domnului!” (Psalmul 122:1). De asemenea, Epistola către Evrei subliniază datoria noastră de a persevera în părtășia cu frații și surorile de credință: „Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie” (Evrei 10:25).

Este adevărat că în această perioadă regulile care au fost impuse datorită pandemiei limitează posibilitățile de a ne aduna împreună la închinare și părtășie. Și totuși, sub călăuzirea Duhului Sfînt, cu discernământ și responsabilitate suntem chemați să perseverăm în credincioșia și dedicarea noastră pentru Biserica Domnului între cele două porunci: pe de o parte, „Să nu părăsim adunarea noastră” (Evrei 10:25), iar pe de alta, „Oricine să fie supus stăpânirilor” (Romani 13:1). Între aceste două porunci, trebuie să acționăm cu dedicare și perseverență față de Biserica Domnului, iar pe de altă parte, cu discernământ și responsabilitate pentru a nu-i expune pe alții la riscul de îmbolnăvire. Din dragoste pentru frații mei nu mă duc la adunare dacă sunt contaminat cu Sars-cov 2, dar atunci când sănătatea îmi permite, nu voi sta nepăsător acasă. Da, voi purta masca, voi respecta distanțarea și voi folosi dezinfectanții cu toată responsabilitatea, dar nu voi renunța la privilegiul de a fi în părtășie cu frații mei de credință în prezența Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Perseverența mea cu privire la părtășia frățească în Casa Domnului contribuie la manifestarea unității Bisericii și la mărturia ei în fața oamenilor. Domnul Isus Hristos s-a rugat pentru unitatea urmașilor Lui: Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. (Ioan 17:21)

Conștienți de chemarea Domnului la perseverență față de părtășia cu frații și surorile de credință, dar și de atacurile celui rău asupra Bisericii, venim înaintea Domnului în rugăciuni de mulțumire, de mijlocire și de cerere pentru Biserica Domnului:

mulțumiri:

 • Pentru biserica din care fac parte;
 • Pentru toți frații și surorile mele;
 • Pentru aparținătorii bisericii;
 • Pentru posibilitatea de a merge la Casa Domnului în vremea aceasta.

mijlociri:

 • Pentru cei mântuiți – să rămână tari în credință;
 • Pentru întărirea celor care au obosit pe cale – Dumnezeu să-i ajute să se întoarcă la dragostea dintâi;
 • Pentru pocăința celor care au căzut pe cale – Dumnezeu să le dea putere să revină în părtășia cu frații;
 • Mărturia frumoasă a bisericii să contribuie la întoarcerea oamenilor la Isus Hristos.

cereri:

 • Mântuirea aparținătorilor bisericii;
 • Recuperarea fraților și surorilor care nu mai frecventează biserica sau care vin foarte rar; 
 • Mântuirea prietenilor care frecventează Casa Domnului împreună cu noi.

MIERCURI — Perseverență în slujire 

Text biblic inspirator: 2 Tim.4:1-8

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii și morții, și pentru arătarea și Împărăția Sa: propovăduiește Cuvântul, stăruie asupra lui la timp si ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

Vedem din această relatare a apostolului Pavel, că slujitorii Cuvântului și slujirea lor ocupă un loc important în Sfânta Scriptură. Identitatea și lucrarea slujitorilor sunt stabilite de Domnul. De exemplu, apostolul Pavel le spune corintenilor că aceia care propovăduiesc Evanghelia trebuie să fie priviți „ca niște slujitori ai Lui Hristos” (1 Corinteni 4:1b). Din această perspectivă, este important să ne întrebăm: oare cum ne privesc oamenii pe noi astăzi? Văd ei în felul nostru de viață și slujire „slujitori ai Lui Hristos?” 

Un adevărat slujitor al lui Hristos știe întotdeauna cine este Stăpânul și cine este slujitorul. El acceptă autoritatea Domnului în toate aspectele vieții și slujirii lui. Apostolul Pavel descrie dedicarea în slujire prin verbele: „M-am luptat, mi-am isprăvit, am păzit”. Lucrarea lui s-a desfășurat din perspectiva ascultării de Domnul. Sutașul roman a dat glas acestui adevăr când i-a spus Domnului Isus: „«Doamne» a răspuns sutașul, «nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt un om sub stăpânire; am sub mine ostași, și zic unuia: „Du-te!” și se duce; altuia: „Vino!” și vine; și robului meu: „Fă cutare lucru!” și-l face.»” (Matei 8:8–9)

Adevăratul slujitor înțelege că a-L sluji pe Dumnezeu este o onoare, este o cinste, un privilegiu, dar și o mare responsabilitate. Domnul Isus precizează faptul că, în realitate, fiecare om are un stăpân pe care îl slujește: “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona” (Matei 6:24). 

Dacă nimeni nu poate sluji doi stăpâni, este important ca fiecare om să știe cui slujește. Viața duplicitară a unui slujitor îi poate înșela pe oameni, dar nu-L poate înșela pe Stăpân. „Dumnezeu nu se lasă batjocorit” (Galateni 6:7). De aceea, dacă Domnul este Stăpânul meu, atunci cu toată inima și cu toată puterea mea voi fi dedicat acestei slujiri. 

Până în martie 2020 când au fost introduse restricțiile cauzate de pandemie, slujirea noastră a îmbrăcat forme multiple – evanghelizări cu adunările pline, călătorii misionare cu corul sau cu alte formații muzicale, servicii divine cu programe elaborate, întâlniri de copii și tineri, tabere etc. Acum, din cauza regulilor impuse, multe dintre aceste forme de slujire nu mai sunt posibile. De aceea, pe bună dreptate, se ridică întrebarea: oare în perioada aceasta s-a încheiat responsabilitatea slujirii? Sau este mai potrivită următoarea întrebare: sub ce formă trebuie să ne continuăm slujirea? 

Robul bun și credincios perseverează în slujire, indiferent de vremuri și împrejurări. El știe că lucrarea lui este răsplătită de Dumnezeu. Apostolul Pavel subliniază: M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. (2 Timotei 4:7–8)

Inspirați de acest adevăr biblic, venim înaintea Domnului în rugăciuni de mulțumire, de mijlocire și de cerere:

mulțumiri:

 • Pentru privilegiul și onoarea de a sluji Domnului;
 • Pentru cei care fac din slujire o prioritate în viața lor;
 • Pentru cei care sunt perseverenți în slujire – vestirea Cuvântului, rugăciune, cântare, studii biblice la grupele de copii și de tineri, grupuri de studiu biblic și rugăciune în timpul săptămânii, evanghelizare personală, misiune, vizite la bolnavi și ajutorare etc.;
 • Pentru cei care au înțeles modul în care pot sluji și în vremea aceasta.

mijlociri:

 • Slujitorii să înțeleagă responsabilitatea slujirii din toată inima;
 • Pentru dedicarea totală a celor care slujesc;
 • Slujirea noastră să fie duhovnicească.

cereri:

 • Dumnezeu să facă din fiecare copil al Său un slujitor adevărat
 • Pentru cercetarea și pocăința celor care au abandonat sau au compromis lucrarea;
 • Pentru recuperarea și întărirea celor care au obosit în lucrare;
 • Domnul secerișului să scoată din generația tânără mulți slujitori.

JOI — Perseverență în mijlocire 

Text biblic inspirator: Luca 13:6–9

El a spus pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, și n-a găsit. Atunci a zis vierului: «Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă pământul degeaba?» «Doamne», i-a răspuns vierul, «mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia»”.

Anul 2021 poate fi un an de îndurare din partea Lui Dumnezeu în ce privește mântuirea oamenilor. Este adevărat că oamenii au multe nevoi – una dintre ele este chiar nevoia de sănătate, mai ales pentru cei care suferă de boli grave sau cei care s-au infectat cu Covid–19 și au parte de suferință în trup.

Există însă o suferință mult mai mare decât cea produsă de boală sau de lipsuri, oricare ar fi ele – este suferința pe care o produce păcatul. Păcatul afectează atât viața de pe pământ, cât și veșnicia. De aceea, cea mai mare nevoie pentru fiecare om este nevoia de mântuire. Sunt persoane în familiile noastre care au nevoie de mântuire. Sunt rudenii de-ale noastre, vecini, prieteni, colegi de școală sau de muncă care au nevoie de Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor. Trăim într-o societate și într-o națiune care se numește creștină, dar așa cum spune Dumnezeu prin Proorocul Isaia despre poporul Israel în vechime, așa se întâmplă și astăzi cu poporul nostru: “Domnul zice: „Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine şi frica pe care o are de Mine nu este decât o învăţătură de datină omenească” (Isaia 29:13).

Înțelegem din acest text că nu doar cei care sunt prin locuri stricate ci și printre oamenii religioși sunt mulți nemântuiți. Poate pentru mântuirea unora ne rugăm și mijlocim de multă vreme și încă nu vedem răspunsul. Este important să nu ne oprim, ci să perseverăm până când Dumnezeu va cerceta viețile lor. 

Prin credință așteptăm ziua când îl vor accepta pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor și îl vor mărturisi în apa botezului. Vedem exemplul lui Avraam care a primit răspuns la rugăciunea lui de mijlocire pentru Lot: „Când a nimicit Dumnezeu cetățile Câmpiei, Și-a adus aminte de Avraam; și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetățile unde își așezase Lot locuința” (Genesa 19:29). 

Inspirați de perseverența mijlocirii lui Avraam pentru Lot și a vierului pentru smochinul neroditor, venim și noi înaintea Domnului în rugăciuni de mulțumire, de mijlocire și de cerere:

mulțumiri:

 • Pentru toți cei care mijlocesc înaintea Lui Dumnezeu pentru mântuirea semenilor lor;
 • Pentru cei care au fost mântuiți în urma postului și a rugăciunii;
 • Pentru cei care vin împreună cu noi la biserică, dar care încă nu sunt mântuiți.

mijlociri:

 • Pentru perseverență în lucrarea de mijlocire pentru cei nemântuiți; 
 • Pentru toți frații și surorile care sunt hotărâți ca în anul 2021 să mijlocească înaintea Lui Dumnezeu pentru mântuirea, a cel puțin, unui suflet nemântuit;
 • Pentru întărirea credinței celor care mijlocesc în rugăciune.

cereri:

 • Pentru mântuirea celor din casele noastre;
 • Pentru mântuirea rudeniilor, pri­e­­te­nilor, vecinilor și colegilor noștri;
 • Dumnezeu să schimbe inimile celor împotrivitori și batjocoritori;
 • Pentru mântuirea conducătorilor României.

VINERI — Perseverență în evanghelizare, misiune și ucenicie 

Text biblic inspirator: Matei 28:19–20

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

Tema Congresului Cultului Creștin Baptist din România desfășurat la Cluj în zilele de 24 și 25 mai 2019 a fost: Uniți în Hristos pentru misiune. Preocuparea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu trebuie să fie extinderea Împărăției Lui, adică mântuirea oamenilor. Porunca Domnului Isus trebuie să fie prioritatea și responsabilitatea noastră: 

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. (Matei 28:19)

Mandatul încredințat de Domnul Isus ucenicilor și prin ei tuturor credincioșilor este la imperativ – exprimat în verbe: „Duceți-vă”, „faceți”, „botezați-i și învățați-i”. Aici nu este exprimată o dorință sau o sugestie pe care le putem lua în considerare sau nu, ci avem o poruncă, un imperativ care trebuie îndeplinit. Este planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor care cere perseverență în ascultare din partea noastră, în evanghelizare, misiune și ucenicie.

Preocuparea noastră pentru mântuirea oamenilor trebuie să înceapă cu cei nemântuiți din casele noastre, rudeniile noastre, vecinii, prietenii și colegii de școală sau de muncă. Dacă Dumnezeu va îngădui să intrăm în anul 2021, să ne rugăm și să postim cu dorința și pasiunea ca prin mărturia noastră alții să-L accepte pe Domnul Isus ca Mântuitor și Domn în viața lor. Să ne rugăm ca pasiunea apostolului Pavel pentru mântuirea celor din casa lui să devină și pasiunea noastră:Simt o mare întristare şi am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti. (Romani 9: 2–3)

Este potrivit ca atunci când Îl prezentăm pe Domnul Isus Hristos celor nemântuiți să folosim pasajele evanghelistice din Sfintele Scripturi, la care putem adăuga mărturia întoarcerii noastre la Dumnezeu, așa cum a procedat și apostolul Pavel în Fapte 22:1–21, și în Fapte 26:1–29. Mărturia personală are o putere deosebită atunci când este însoțită de exemplul unei vieți transformate prin puterea mântuitoare a Domnului Isus prin Duhul Sfânt. Să avem, însă, totdeauna în inima noastră convingerea că harul mântuirii vine de la Domnul. Noi suntem doar instrumentele prin care El alege să lucreze. Apostolul Pavel subliniază acest adevăr: Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!  (2 Corinteni 5:20) 

 Inspirați de acest adevăr biblic, venim înaintea Domnului cu rugăciuni de mulțumire, de mijlocire și de cerere:

mulțumiri:

 • Pentru cei din familie noastre, pentru rudenii, prieteni, vecini, colegi care sunt mântuiți;
 • Pentru frații și surorile din biserica din care facem parte care sunt pasionați de mântuirea altor oameni;
 • Pentru misionarii din biserica noastră, din alte biserici surori din țară și din ale părți ale lumii.

mijlociri:

 • Pentru perseverență în rugăciune și evanghelizare pentru mântuirea oamenilor;
 • Pentru entuziasm și pasiune în viața fiecărui credincios baptist pentru a deveni „pescari de oameni” (Luca 5:10);
 • Pentru noi oportunități de a-L mărturisi pe Domnul Isus Hristos oamenilor nemântuiți.

cereri:

 • Pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu în România; 
 • Pentru mântuirea întregii familii; 
 • Pentru mântuirea conducătorilor țării și a celor locali;
 • Pentru mântuirea vrăjmașilor evangheliei din toate instituțiile din România.

SÂMBĂTĂ — Perseverență în susținerea slujitorilor  

Text biblic inspirator: Faptele apostolilor 13:1–3

În Biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneți-Mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.” Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece.

Calitatea de slujitor al Domnului este un har special însoțit de o chemare lăuntrică, de călăuzirea Duhului Sfânt și de confirmarea bisericii locale. Când aceste etape au fost îndeplinite, așa ca și în cazul lui Saul și Barnaba, Domnul ne oferă onoarea de a fi „împreună lucrători cu El” (1 Corinteni 3:9). O parte importantă a acestei conlucrări este îndreptată înspre identificarea, creșterea, trimiterea și susținerea lucrătorilor. Evanghelistul Luca consemnează cuvintele Domnului: Şi le-a zis: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucră­torii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său.” (Luca 10:2)

Pentru a înțelege locul și rolul nostru în a fi „împreună lucrători cu Dumnezeu” este important să observăm patru aspecte esențiale subliniate de Domnul:

 • Secerișul este mare – miliarde de oameni nemântuiți;
 • Lucrătorii sunt puțini – nu este o slujbă râvnită în felul lumii;
 • Este nevoie de rugăciunile noastre – așa cum sublinia John Wesley: „Dumnezeu face totul ca răspuns la rugăciune”;
 • Domnul este suveran și peste seceriș și peste secerători – de aceea rugăciunile noastre se îndreaptă spre El.

Oare de ce sunt puțini lucrătorii? Te-ai rugat cu perseverență pentru noile generații de lucrători? Te-ai gândit că ai putea fi chiar tu unul dintre lucrătorii folosiți de Duhul Sfânt în lucrarea Lui Dumnezeu? Când te-ai rugat ultima dată: „Doamne, ajută-mă să înțeleg voia Ta!”

Confruntați cu chemarea la lucrare, e posibil ca unii să desconsidere statutul de lucrător, alții să amâne, iar alții să fie descurajați de greutățile slujirii. Printre personajele biblice care au răspuns chemării, strălucește exemplul lui Isaia care atunci când a auzit întrebarea lui Dumnezeu a răspuns: „Iată-mă, trimite-mă” (Isaia 6:8).

În același timp, oamenii care răspund chemării Lui Dumnezeu pentru lucrarea Evangheliei au nevoie de susținere prin post, rugăciune și sprijin material. De asemenea, au nevoie de încurajare, știind că diavolul îi va folosi pe alții ca să-i descurajeze. 

În această luptă spirituală pentru chemarea, viața și slujirea lucrătorilor este nevoie de perseverență în rugăciune, în post, de încurajare și dărnicie pentru susținerea lucrătorilor. 

Conștienți de această chemare și responsabilitate, venim acum înaintea Domnului cu rugăciuni de mulțumire, de mijlocire și de cerere:

mulțumiri:

 • Pentru cei care au răspuns chemării Lui Dumnezeu la slujire;
 • Pentru cei care slujesc cu integritate, dedicare, pasiune și entuziasm;
 • Pentru cei care susțin slujitorii prin post, rugăciune, încurajare și dărnicie.

mijlociri:

 • Pentru perseverență în slujire;
 • Pentru perseverența celor care susțin lucătorii; 
 • Pentru înviorarea slujitorilor care au obosit sau sunt descurajați.

cereri:

 • Dumnezeu să ridice generații noi de slujitori;
 • Dumnezeu să deschidă câmpuri noi de evanghelizare și misiune;
 • Dumnezeu să binecuvânteze frații și surorile care susțin prin post, rugăciune, încurajare și dărnicie slujitorii Domnului. 

DUMINICĂ — Perseverență în dărnicie 

Text biblic inspirator: Maleahi 3:6–10

Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Din vremea părinților voștri voi v-ați abătut de la poruncile Mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la Mine, și Mă voi întoarce și Eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați: „În ce trebuie să ne întoarcem?” Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum Mă înșelați voi? Dar voi întrebați: „Cu ce Te-am înșelat?” Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să Mă înșelați, tot poporul în întregime! Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneți-Mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.

Pentru mulți creștini, dărnicia este un subiect sensibil. Aceștia evită atât studiul atent al textelor biblice care vorbesc despre dărnicie, cât și practicarea dărniciei și, în special, a zeciuielii. În lumina învățăturii Sfintelor Scripturi putem afirma, însă, că dărnicia este o datorie a fiecărui credincios. Unii argumentează că dărnicia, inclusiv zeciuiala, este o practică specifică Vechiului Testament, fiind legată de lege, în timp ce noi trăim în vremea harului. Domnul Isus Hristos face lumină în această problemă și spune:

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuie să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.(Matei 23:23)

În contextul confruntărilor cu fariseii și cărturarii, Domnul Isus afirmă clar că, în timp ce dreptatea, mila și credincioșia trebuie împlinite, zeciuiala nu poate fi lăsată nefăcută. Pentru acei care asociază zeciuiala cu Legea, este important de observat că zeciuiala este menționată în Biblie cu mult înainte de darea Legii (Geneza 14:20). 

Dărnicia nu este opțională, ci este o responsabilitate a fiecărui credincios. În primul rând, așa cum subliniază cartea Proverbe, dărnicia este în același timp o poruncă și un act de închinare prin care Îl cinstim pe Dumnezeu:

Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău. (Proverbe 3:9)

În primul rând trebuie subliniat faptul că atunci când dărnicia este făcută cu toată inima, ea aduce slavă lui Dumnezeu. Apostolul Pavel surprinde relația dintre dărnicie și slava lui Dumnezeu atunci când scrie Corintenilor despre rolul lui Tit în lucrarea de strângere de ajutoare pentru sfinții care duc lipsă: 

Mai mult, el a fost ales de Biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere, pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. (2 Corinteni 8:19)

Același adevăr este subliniat și în capitolul următor: 

Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta, îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos, și pentru dărnicia ajutorului vostru, față de ei și față de toți.  (2 Corinteni 9:13)

În al doilea rând, dărnicia susține lucrarea Bisericii. Biserica are multe proiecte și multe nevoi. Unele dintre aceste nevoi sunt legate de susținerea lucrătorilor, susținerea lucrării de misiune, școlile teologice care pregătesc lucrători, ajutorarea celor în lipsuri materiale, întreținerea clădirii bisericii, cheltuieli cu utilitățile etc., și datorită faptului că din motive doctrinare bisericile baptiste nu acceptă bani de la stat, dărnicia credincioșilor este singura modalitate prin care se adună resursele necesare lucrării Evangheliei. În acest sens, Cuvântul lui Dumnezeu afirmă: 

„Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare”, zice Domnul oştirilor, „şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.” (Maleahi 3:10)

Atunci când mulți Îl cinstesc pe Dumnezeu numai cu vorba, adevărații credincioși Îl cinstesc cu fapta. 

În al treilea rând, dărnicia este de asemenea o binecuvântare. Un proverb spune că „Niciodată dărnicia nu aduce sărăcie.” 

Dar afirmația Scripturii este mult mai profundă: „Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui’’ (Proverbe 22:9). 

Prin urmare, dărnicia care dă slavă lui Dumnezeu, contribuie la înaintarea Evangheliei și aduce binecuvântare dătătorului trebuie să fie caracterizată de:

 • Bucurie: „…bucuria lor peste măsură de mare” (2 Corinteni 8:2); „…pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu” (2 Corinteni 9:7);
 • Generozitate: „belșug de dărnicie” (2 Corinteni 8:2);
 • Bunăvoie: „de bunăvoie„ (2 Corinteni 8:3);
 • Fără zgârcenie: „fără zgârcenie” (2 Corinteni 9:5),
 • Fără părere de rău: „nu cu părere de rău” (2 Corinteni 9:7).

Dragostea adevărată se manifestă prin dărnicie. Acesta este modul în care Dumnezeu își demonstrează dragostea: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, încât a dat…” (Ioan 3:16). Un proverb care a surprins acest adevăr spune: „Cineva poate dărui fără să iubească, dar nimeni nu poate iubi fără să dăruiască.”

 Ca unii care suntem obiectul special al dragostei lui Dumnezeu demonstrată prin faptul că a dat pe singurul lui Fiu pentru noi și împreună cu El ne dă toate lucrurile (Romani 8:32), venim acum în rugăciune de mulțumire, mijlocire și cerere pentru perseverență în dragostea care dăruiește pentru slava Domnului, înaintarea Evangheliei și binecuvântarea celor care dau cu bucurie.

mulțumiri:

 • Pentru credincioșii din bisericile noastre care practică dărnicia;
 • Pentru cei care prin dărnicia lor contribuie la susținerea lucrărilor bisericii cu toate că nu sunt încă membri în bisericile noastre; 
 • Pentru cei care au continuat să dăruiască și atunci când le-au scăzut veniturile;
 • Pentru toate lucrările frumoase care s-au realizat în biserică.

mijlociri:

 • Pentru perseverența în dărnicie indiferent de împrejurări; 
 • Pentru binecuvântarea și răsplă­tirea celor darnici din biserică; 
 • Pentru cei care au pierdut locul de muncă și sunt în lipsuri materiale.

cereri:

 • Pentru cercetarea și îndreptarea celor ca nu-L cinstesc pe Domnul cu averea lor; 
 • Pentru mântuirea celor care ajută lucrarea, dar încă nu și-au dăruit inima Domnului;
 • Pentru încurajarea și ajutorarea văduvelor și orfanilor în necazurile lor.

CONCLUZII

Învățătura biblică despre perseverență ne ajută să înțelegem deosebirea dintre cei care sunt credincioși cu adevărat și cei care au doar o formă de evlavie. În mesajul pe care Domnul îl adresează bisericilor din Apocalipsa se repetă în cuvinte diferite importanța perseverenței în viața noastră: „Fii credincios până la moarte și-ți voi da cununa vieții” (2:10), „Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările Mele, Îi voi da stăpânire peste Neamuri!” (2:20). De asemenea, Epistola către evrei subliniază perseverența adevăraților credincioși: 

Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire! Căci aveți nevoie de răbdare ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. „Încă puțină, foarte puțină vreme” și „Cel ce vine va veni, și nu va zăbovi.
Și cel neprihănit va trăi prin credință: dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el.” Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă,
ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. 
(Evrei 10:35–39)

În vremea în care unii dau înapoi, nu mai perseverează, credința noastră se întemeiază pe promisiunea că „Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Hristos” (Filipeni 1:6). În același timp, ne rugăm ca prin puterea Aceluia care ne păstrează în har, prin credință, să perseverăm pe cale în viața personală, în relația de familie, în relația cu biserica, în slujire, în mijlocire pentru cei nemântuiți, în evanghelizare, misiune și ucenicie, în susținerea lucrătorilor și în dărnicie. Ne rugăm ca anul 2021 să fie un an al îndurării, 

Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin. (Iuda 24–25)

Cu toată dragostea în Hristos Domnul, vă salutăm, scumpi frați și surori, și vă spunem cu toată convingerea: 

Hristos S-a Născut! 

Un An Nou Binecuvântat cu Perseverență pe Calea Credinței!


Pastor Paul Negruț, vicepreședinte educație biblică

Pastor Mihai Micula, vicepreședinte slujire pastorală