Reprezentativ

Rezoluția Consiliului Uniunii Baptiste cu privire la Sacralitatea vieții și la Demnitatea ființei umane în lumina Sfintelor Scripturi


A.    Contextul ideologic

Constatăm cu îngrijorare că noi, credincioșii baptiști din România, ne aflăm într-o perioadă în care, sub presiunea forțelor de secularizare accelerată, ne sunt testate discernământul biblic, raționalitatea și identitatea confesională și, nu în ultimul rând, capacitatea de reacție și răspuns față de paradigmele seculare actuale, opuse spiritului creștin, care dau naștere unor ideologii și politici contrare învățăturilor Sfintei Scripturi și Mărturisirii de Credință a Uniunii Bisericilor Baptiste din România.

În data de 24.06.21, Parlamentul European a emis rezoluția „referitoare la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor” (Parlement Européen „Observatoire Législatif” 2020/2215). În acest document este stabilit că „avortul la cerere este legal”, iar refuzul serviciilor de avort „reprezintă o formă de violență pe criterii de gen” (Parlement Européen „Observatoire Législatif” 2020/2215, litera (d), punctul 35). Totodată acest document prevede că bărbații transgen pot rămâne însărcinați și da naștere la copii (Parlement Européen „Observatoire Législatif” 2020/2215, punctul „N.”). Statele membre sunt îndemnate să „asigure accesul universal la educație sexuală . . . pentru toți copiii din învățământul primar și secundar, precum și pentru copiii neșcolarizați” (Parlement Européen „Observatoire Législatif” 2020/2215, alineatul (B), punctul 26). În același timp, dincolo de Atlantic, bisericile baptiste din Statele Unite ale Americii sunt asaltate de o teorie hermeneutică de orientare neomarxistă, numită Criticismul Rasial al Bibliei, care conține și noțiunea de „intersecționalitate” (SBC, „On Critical Race Theory and Intersectionality” 2019). Această teorie promovează ideea că interpretarea completă/corectă a Bibliei presupune înțelegerea textului prin intermediul experienței de gen și a identității sexuale voluntar asumate, altfel spus, comunitatea exegetică sau grupurile de studiu biblic și rugăciune, pentru a înțelege Biblia, trebuie să includă și persoane de alte rase sau orientări sexuale cum sunt persoanele homosexuale sau trans-sexuale și, dacă se poate, să cuprindă și persoanele „intersecționale,” adică persoane care se identifică, de exemplu, în același timp și ca afro-americani, sub aspect rasial, și ca transgenderi sau homosexuali, sub aspectul orientării sexuale.

Pe fondul acestor provocări ideologice și conștienți de lipsa de convergență dintre aceste ideologii și conținutul sacru al Bibliei, se impune exprimarea de către noi, credincioșii baptiști, a unui consens teologic clar și, în consecință, reafirmarea unității doctrinare a Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România. Suntem conștienți că dacă nu vom acționa acum, pastorii baptiști nu își vor putea justifica juridic și explicit poziția doctrinară, iar profesorii, cadrele medicale, jurnaliștii baptiști și alte categorii profesionale de confesiune baptistă, vor fi private de o rezoluție a UBCBR la care să facă apel în caz de nevoie.

B.  Motivarea Rezoluției

Întrucât mai multe persoane de confesiune baptistă și-au exprimat îngrijorarea cu privire la rezoluția adoptată joi, 24 iunie, 2021, de către Parlamentul European, cu privire la dreptul de a priva de viață copilul nenăscut, prin actul avortului, și cu privire la impunerea educației sexuale care să includă ideologia de gen, și

Întrucât mai mulți credincioși baptiști și-au manifestat neliniștea cu privirea la presiunea crescândă exercitată de mediul educațional secularizat asupra tinerilor și copiilor de confesiune baptistă,

Întrucât presiunile seculare sunt antrenate de o viziune asupra lumii și vieții care sunt contrare învățăturii Sfintei Scripturi,

Întrucât Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună (2 Tim 3:16-17) și

Întrucât Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1:27) și

Întrucât Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o laom. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi ‘femeie’, pentru că a fost luată din om.” De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup. (Geneza 2:21-24)

Întrucât oamenii au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. (Romani 1:25-27)

Întrucât cunoaștem valoarea spirituală și socială a poruncii Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abatede la ea. (Proverbe 22:6),

C.  Rezoluție

Reafirmăm cu toată convingerea că Sfânta Scriptură este singura autoritate în materie de credință, că aceasta este suficientă sub aspectul mântuirii și sfințirii, și că nu mai sunt necesare alte forme de revelație specială și propozițională,

Reafirmăm cu toată convingerea valoarea și sacralitatea vieții persoanei umane de la concepție până la moartea naturală,

Reafirmăm cu toată convingerea demnitatea persoanei umane și a libertății ei religioase și de conștiință,

Reafirmăm cu toată convingerea că instituția familiei este constituită dintr-un singur bărbat și o singură femeie uniți prin legământ înaintea lui Dumnezeu în prezența bisericii, în conformitate cu învățătura Sfintei Scripturi,

Reafirmăm cu toată convingerea că familia este singurul cadru sacru, instituit și binecuvântat de Dumnezeu, în care copiii pot fi concepuți, crescuți și educați astfel încât să devină o binecuvântare pentru Dumnezeu, familia lor și societatea din care fac parte. 

Reafirmăm cu toată convingerea că un copil nenăscut este tot un copil, iar viața copilului nenăscut este un dar și un drept divin inalienabil,

Reafirmăm cu toată convingerea că toate orientările și comportamentele sexuale deviante sunt contrare principiilor fundamentale ale eticii creștine,

Respingem cu toată fermitatea toate ideologiile care promovează redefinirea identității de gen cu prețul distrugerii unității bio-psiho-sociale și care promovează orientări și practici premaritale, extramaritale, homosexuale, bisexuale sau transgen,

 Respingem cu toată fermitatea orice teorie hermeneutică care ignoră principiul interpretării Bibliei prin ea însăși și prin iluminarea Duhului Sfânt,

 Recunoaștem faptul că trăim într-o lume căzută în păcat, dar reafirmăm cu toată convingerea că persoana și lucrarea Domnului și Mântuitorului Isus Hristos prin Duhul Sfânt în lumina Scripturii constituie singurul remediu pentru păcat, regenerare, sfințire și glorificare.

Reafirmăm cu toată convingerea că Domnul și Mântuitorul Isus Hristos redă demnitatea și valoarea  persoanei umane oferindu-i posibilitatea împăcării cu Dumnezeu prin pocăință prin credința în jertfa Lui ispășitoare pe cruce.

Reafirmăm cu toată convingerea că Biserica Domnului și Mântuitorului Isus Hristos are mandatul de propovădui Evanghelia prin cuvinte și fapte tuturor oamenilor indiferent de rasă, etnie, sex, stare materială și socială, pentru a le oferi posibilitatea împăcării cu Dumnezeu prin pocăință și credință (Matei 26:18-20, Matei 28:18-20).

Inspirați de cuvintele Scripturii:

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru  toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului (1 Timotei 2:1-4),

chemăm toate bisericile creștine baptiste din România să continue mijlocirea în post și rugăciune pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste  poporul român și peste conducătorii lui vremelnici.

Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România


Bibliografie:

1.     SBC, „On Critical Race Theory and Intersectionality”. June 1, 2019. 2019 Annual Meeting, https://www.sbc.net/resource-library/resolutions/on-critical-race-theory-and-intersectionality/

2.     Parlamentul European, Texte Adoptate. „Sănătate sexuală și reproductivă și drepturile aferente în UE, în contextul sănătății femeilor.” Joi, 24 iunie, 2021. Bruxelles (2020/2215 (INI),
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-06-24_RO.html#sdocta6

3. Observatorul Legislativ  2020/2215, https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2215(INI)&l=fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_RO.html

4. Biblia, https://biblia.crestini.com/citeste-biblia-online/cornilescu/

Reprezentativ

IMPORTANT: Birourile Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România intră în regim de „telemuncă”, adică munca de acasă

Pentru următoarea perioadă de timp întreg personalul de la sediul din București al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România va lucra în regim de „telemuncă”. Pentru a contacta birourile și compartimentele Uniunii puteți folosi următoarele numere de telefon:

Secretariat: 0725 225 324

Autorizații: 0722 855 010

Contabilitate: 0741 096 484

Casa de Pensii și Ajutoare a C.C.B.R.: 0752 209 614

Reprezentativ

Scrisoare a Comitetului executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România adresată tuturor bisericilor baptiste

Stimați frați slujitori, dragi frați și surori în Domnul Isus Hristos,

Îl binecuvântăm pe Domnul şi Mântuitorul nostru pentru purtarea de grijă în toată această perioadă cu noutăţi şi greutăţi. 

Îi suntem mulţumitori Domnului pentru toţi cei care aţi continuat să trăiţi frumos, să împărtăşiţi Evanghelia şi în felul acesta să contribuiţi la extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu. 

Vă mulţumim frumos pentru sacrificiile depuse şi pentru creativitatea demonstrată în organizarea serviciilor de închinare publică. Prin bunătatea Domnului şi ca o consecință a eforturilor voastre, în cele mai multe situaţii, am fost feriţi de rele şi am putut păstra o mărturie bună în societate. 

În urma şedinţei Comitetului executiv din data de 29 iulie 2020, după ce s-a luat în discuție atât mesajul primului ministru al României transmis prin secretarul general al UBCBR, cât și aspectele legate de complexitatea influențelor evoluției coronavirusului asupra vieții și activității bisericilor am decis să vă împărtăşim următoarele: 

– Vă îndemnăm să continuăm să cerem în rugăciune ajutor și intervenție DIVINĂ, precum și înțelepciune, vigilență și responsabilitate în lucrarea de păstorire și cârmuire a bisericilor;

– Vă îndemnăm să respectaţi cu responsabilitate și strictețe măsurile dispuse de către organele competente în gestionarea acestei crize. În acest sens, vă reamintim că prin ordinul comun emis de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Ordinul nr. 1103/95/2020 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 520/17 iunie 2020, au fost stabilite reguli exacte în desfășurarea activității cultelor religioase. (Găsiți Ordinul aici);

– Vă îndemnăm să continuaţi lucrarea de răspândire a Evangheliei. În vremurile acestea toţi semenii noştri au nevoie de pace, încredere, siguranţă şi linişte sufletească. Noi ştim că ele şi mai ales iertarea divină vin doar dintr-o relaţie biblică cu Domnul nostru Isus Hristos.  

– Vă rugăm să ne comunicați cu date exacte și complete acele situații în care serviciile divine ale bisericilor baptiste au fost perturbate în mod abuziv de reprezentanți ai autorităților locale pentru a putea interveni și apăra respectarea libertății religioase și de închinare.

Cu încredere în suveranitatea și dragostea lui Dumnezeu față de copiii Lui, continuăm să mijlocim în rugăciune către TATĂL CERESC pentru sprijin, izbăvire, ocrotire, dar și pentru înțelepciune și responsabilitate în acțiunile întreprinse cu ocazia desfășurării serviciilor și activităților bisericilor creștine baptiste în această perioadă grea.

Cu iubire frățească,

COMITETUL EXECUTIV AL UNIUNII BISERICILOR CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA

București, 29 iulie 2020

Reprezentativ

Scrisoarea Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România către păstori și credincioși în legătură cu reluarea serviciilor de închinare în lăcașele de cult ale bisericilor

Stimați colegi în slujire,

Dragi frați și surori în Domnul nostru Isus Hristos,

Bazați pe promisiunile și pe credincioșia Domnului nostru, sperăm că sunteți bine, sănătoși în credință și în trup. Nădăjduind că ne apropiem de finalul stării speciale prin care am trecut, vă mulțumim frumos pentru trăirea demnă de numele pe care îl purtăm, pentru statornicie în credință și pentru implicarea în răspândirea Evangheliei salvatoare. Vă mulțumim că în perioada aceasta dificilă ați încercat să faceți tot ce a ținut de voi, atât pentru întărirea relațiilor frățești, cât și pentru îmbunătățirea mărturiei în fața semenilor. Cu speranța că suntem la începutul unei noi etape în viața personală, de familie și de biserică, vă rugăm frumos:

1. Învățați din trecut. Faceți o evaluare a perioadei de pandemie. Încercați să vedeți cât mai realist ce a fost bine și ce a fost mai puțin bine. Vedeți dacă unele aspecte mai puțin plăcute s-au schimbat sau au rămas la fel, dacă timpul liber a fost folosit mai înțelept sau nu. Dumnezeu a vrut să ne învețe ceva pe fiecare. Sperăm ca mesajul să nu fi trecut pe lângă noi. Unde am greșit să ne pocăim și să ne cerem iertare.

2. Investiți mai mult în mărturisire. Mandatul nostru este clar. Domnul Isus dorește și ne poruncește să ne implicăm în mărturisirea Evangheliei. Duhul Sfânt a venit să ne dea putere și călăuzire. Să nu ne izolăm pe niciun motiv și în niciun loc. Să nu revenim la alergarea nebunească după cele trecătoare, neglijând sufletul, familia, biserica și mandatul divin. Credincioși mesajului divin, cu înțelepciune de sus, să căutăm cât mai multe modalități de prezentare a Evangheliei. Ea are putere transformatoare, iar cei de lângă noi au nevoie de transformarea divină. Semănați cu credință că Domnul va lucra și că va veni și timpul secerișului.

3. Îmbunătățiți-vă mărturia. Continuați să trăiți în așa fel ca viața voastră să fie o ilustrare a puterii transformatoare a Domnului. Continuați să respectați regulile divine pentru trăirea privată și publică. Aplicați înțelept și responsabili regulile sociale pentru închinarea publică. Așa cum știți, ultimele reglementări cer ca la serviciile din aer liber să păstrăm distanța de 1,5 m între familii, iar la slujbele din interior distanța între familiile care locuiesc în aceeași casă să fie de 2 m.

4. Înflăcărați rugăciunea. Noi știm din Biblie Cui ne rugăm, ce trebuie să ne rugăm și că nu ne rugăm fără rost. Continuăm să ne rugăm fierbinte pentru copiii noștri, pentru viitorul lor. Ne rugăm pentru autorități ca să avem pace, libertate și legi bune. Cerem Domnului să conducă lucrurile în așa fel ca să vedem cât mai repede o trezire în bisericile noastre și o sete reală după Dumnezeu în națiunea noastră.

5. Întăriți comunicarea. Dacă sunt aspecte pe care trebuia să le facem și nu le-am făcut, spuneți-ne. Și noi putem învăța și putem îmbunătăți. Dacă sunt aspecte în care vă gândiți că putem ajuta, nu ezitați să contactați Comunitatea teritorială și apoi Uniunea. În dependență de Domnul, în ascultare de Cuvânt, călăuziți de Duhul Sfânt vom încerca să facem tot ce putem pentru a vă ajuta în împlinirea misiunii încredințate.

Nu știm ce va aduce viitorul, dar Îl cunoaștem pe Cel care controlează viitorul. Împreună cu El să folosim fiecare zi și fiecare ocazie pentru binele Împărăției și pentru gloria Împăratului. Cine parcurge vremelnicia lucrând pentru Salvatorul, va petrece veșnicia sărbătorind cu Stăpânul.

Cu această ocazie vă informăm și asupra faptului că în privința măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, au fost luate măsuri și în privința activității bisericilor, aceasta ca urmare a adoptării unor noi norme juridice, a HG.nr.476/2020 „privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19“ (HG nr.476/2020 a fost publicată în M.Of. al României Partea I nr.515/16/06/2020, iar în ANEXA 3, art.1 pct. 8 se prevede: „Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. Actul normativ poate fi accesat aici).

Pentru punerea în aplicare a HG nr.476/2020 au fost adoptate masuri inclusiv prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, avizat de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru culte, respectiv Ordinul nr. 1103/95/2020 pentru aprobarearegulilor privind accesul în lăcășele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase. Ordinul nr.1103/95/2020 a fost publicat în M.Of. al României Partea I nr.520/17 .06.2020. În continuare suntem chemați la precauțiune și responsabilitate în respectarea normelor instituite de către organele abilitate în scopul prevenirii răspândirii/ contaminării cu virusul SARS–Covid-19.

Găsiți aici Ordinul nr/1103/95/2020 emis de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, cu rugămintea asigurării respectării, cu ocazia desfășurării serviciilor divine și a activității bisericilor, a tuturor măsurilor dispuse prin normele juridice emise de către organele abilitate.

Dorim ca DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE !
DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE ROMÂNIA!

Președinte, Viorel Iuga

Secretar general, Ioan Ardelean

Documentul are nr. 273 din 18.06.2020

Reprezentativ

Scrisoare către toate bisericile și comunitățile baptiste

Dragi fraţi şi surori în Domnul Isus Hristos,

Am parcurs o perioadă diferită, nemaiîntâlnită până acum. Pe motive de protecţie fizică, nu ne-am putut întâlni cum am dorit nici cu familia lărgită, nici cu prietenii şi nici cu fraţii de credinţă. Dacă izolarea a fost grea în orice zi, suntem siguri că la unii a fost mult mai grea în perioada sărbătorilor. În ciuda acestor situaţii, Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru protecţia pe care a oferit-o şi continuă să o ofere copiilor Săi. Îl binecuvântăm pe Cel Veşnic Viu că a fost cu cei care au trecut prin suferinţă şi continuă să fie Păstorul celor care străbat valea plângerii. Îi mulţumim Domnului şi pentru mijloacele de comunicare care ne-au făcut izolarea puţin mai uşoară.

Perioada aceasta, neşteptată şi diferită a prins societatea nepregătită în toate domeniile. Acest adevăr este valabil şi pentru învăţământul românesc. În efortul depus pentru limitarea riscului de contaminare cu Covid-19 şi în dorinţa de a evita blocarea anului şcolar, oficialităţile au decis să mute şcoala online. Aceasta a adus în mod automat schimbări radicale atât în viaţa corpului didactic, cât şi în viaţa familiilor. Mulţi părinţi au trebuit să caute o soluţie pentru a-şi juta copiii în noul drum, iar unii s-au confruntat şi se confruntă cu lipsa aparaturii necesare pentru conectare, preluarea cursurilor, prezentarea proiectelor etc.

În situaţia aceasta, care se pare că va continua, vă chemăm să facem un efort şi să îi ajutăm pe cei în nevoie. Acum îi avem în vedere în mod special pe copiii din familiile care nu îşi pot permite cumpărarea unui laptop sau a unei tablete. Credem că şi în cazul acesta cel mai bine este să urmăm paşii recomandaţi de Sfânta Scriptură:

 1. Fiecare familie, dacă trebuie împreună cu familia lărgită, să găsească o variantă pentru procurarea unui aparat necesar copiilor.
 2. Fiecare biserică locală să se asigure că familiile ei şi-au rezolvat această problemă. Apoi, încurajăm bisericile locale care au posibilitatea să ajute mai mult decât familiile ei să discute cu comunitatea teritorială pentru a afla dacă sunt locuri sau situaţii unde familia şi biserica locală nu se pot implica pe măsura nevoilor.
 3. Fiecare comunitate teritorială să se intereseze despre nevoiele şcolilor baptiste de pe raza lor. În cazul în care o biserică şi o comunitate pot ajuta şi familii din alte comunităţi să ne anunţe şi îi vom pune în legătură cu cei în nevoie.

Pentru cazurile care nu se pot rezolva la nivelul familiilor, a bisericilor locale şi a comunităţilor teritoriale vă rugăm să ne informaţi prin comunităţi şi vom încerca să găsim o cale de ajutorare.

Cu toate că ştiţi aceste aspecte, am ales să vă amintim că:

 1. Nu vorbim doar despre aparatură nouă neapărat. Dacă cineva are un laptop mai vechi, dar funcţional poate să îl doneze.
 2. Dacă cineva doreşte să cumpere un aparat, ar fi indicat să discute cu familia în cauză sau cu un specialist. Pot afla detalii importante.
 3. Este important să fie ecrane mai mari şi copiii să poată scrie mai uşor. Ei stau în faţa ecranului ore întregi…
 4. În timp ce ne îngrijim de educaţia școlară a copiilor noştri, nu uităm de educaţia spirituală. Rugaţi-vă Domnului cu ei, citiţi Cuvântul, discutaţi Adevărul divin şi învăţaţi-i cum pot fi plăcuţi Domnului. Atunci le vom asigura şi o viaţă şi o veşnicie binecuvântată.

Vă asigurăm de preţuirea noastră şi de intervenţiile noastre la autorităţi pentru ca întâlnirile bisericilor să fie prinse în prima etapă de relaxare. Până la momentul respectiv vă îndemnăm să respectaţi măsurile de protecţie, să rămâneţi aproape de Domnul, aproape de familie şi aproape de fraţii de credinţă.

Vă dorim binecuvântarea Domnului pentru toate domeniile vieţii.

Semnează: Viorel Iuga, președinte, și Ioan Ardelean, secretar general

Reprezentativ

REPLICA oferită de Comunitatea baptistă Suceava canalului TV TELEKOM SPORT la acuzele răutăcioase și nefondate ale acestuia la adresa credincioșilor baptiști suceveni

În atenția domnului Adrian Porumboiu și a redacției Telekom Sport

Cu adâncă mâhnire am luat la cunoștință despre declarațiile transmise ieri, luni, 06.04.2020, prin care aduceți acuzații grave la adresa credincioșilor baptiști din orașul și județul Suceava.
În articolul publicat afirmați în mod eronat că motivul pentru situația dramatică de la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este faptul că foarte mulți credincioși baptiști nu au respectat regulile împotriva răspândirii Covid-19:

„Au intrat foarte mulţi pocăiţi care n-au respectat nimic, s-au întrunit, s-au întrunit până au doborât un sistem medical adevărat. La Suceava totul a pornit de la nişte adunări ale baptiştilor, apoi, de acolo, s-a împânzit prin spital, ca Vodă prin lobodă. Nu au avut echipamentele şi s-au ales cu o adevărată dramă”

În urma acestor opinii nefericite ne vedem nevoiți să facem următoarele precizări:

 1. Nu poate nega nimeni faptul că în această perioadă fără precedent unii concitadini nu au reușit să se conformeze în totalitate regulilor impuse de către autorități. Dar de aici și până la a acuza o anumită categorie a populației și de a reduce cauzele întregii crize medicale la o anumită confesiune religioasă este o cale infinit de lungă, de neacceptat și de neconceput.
 2. Dumneavoastră afirmați că “mulți pocăiți au doborât un sistem medical adevărat.” Considerăm că doar organele abilitate pot stabili cu exactitate ce anume a „doborât” sistemul medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. În lumina anchetei făcute până acum nu reiese că sistemul medical a fost „doborât” de către pacienții spitalului, cu atât mai puțin de o anumite categorie confesională de pacienți.
 3. Poate că una dintre problemele majore care au stat la baza crizei de la Suceava se regăsește chiar în declarația dumneavoastră atunci când afirmați că cei din spital „nu au avut echipamentele” de care aveau nevoie pentru a face față unei astfel de situații. Sunt deja binecunoscute lipsurile care au făcut ca sistemul medical să fie „doborât”. Lucrul acesta este confirmat chiar și la ora actuală de anunțul umanitar prin care spitalul „roagă toate companiile pharma să ajute cu materiale si echipamente de protecţie” și apelează la populație pentru susținere financiară prin sponsorizare.
 4. Pocăiții nu doresc să „doboare” nimic altceva decât ceea ce condamnă Dumnezeu, și anume păcatul. Acesta poate fi „doborât” doar prin pocăință și credință în moartea mântuitoare a Domnului Isus Hristos. Fără acestea, orice om va fi „doborât”, mai de vreme sau mai târziu, de consecințele propriilor păcate.
 5. Ca și credincioși creștini baptiști, nu doar ne rugăm pentru bolnavi și cadrele medicale, ci suntem direct implicați în lupta împotriva coronavirozei Covid-19 prin donații financiare și nu în ultimul rând prin medicii, asistentele, infirmierele și voluntarii care provin din bisericile baptiste. Baptiștii au fost dintotdeauna cetățeni responsabili, loiali și care, în ascultare de Dumnezeu, participă alături de ceilalți cetățeni la pacea și prosperitatea țării lor.

În speranța că aceste informații vă vor ajuta să aveți o perspectivă cât mai corectă a lucrurilor, vă solicităm retragerea afirmațiilor publicate pe platformele publicației dumneavoastră.
Vă mulțumim pentru colaborare și vă dorim paza și ocrotirea Dumnezeului Atotputernic peste viețile și familiile dumneavoastră.

În numele Comunității Creștine Baptiste Suceava semnează pastorii Iosif Mirăuță, vicepreședinte, și Cătălin Croitor, secretar.

Reprezentativ

Comunicat al Comitetului executiv al Uniunii Baptiste din data de 3 aprilie 2020

Stimaţi fraţi slujitori, dragi fraţi şi surori în Domnul Isus Hristos,

În urma întâlnirii Comitetului Executiv din 3 aprilie 2020, considerăm că este benefic să vă comunicăm următoarele:

1.     Apreciem iniţiativele slujitorilor duhovniceşti ai bisericilor locale şi ai  comunităţilor teritoriale de a chema credincioşii la un timp de post şi rugăciune. Dacă atitudinea noastră în perioada de post şi trăirea noastră în viaţa de fiecare zi vor fi plăcute Domnului, nădăjduim că familiile noastre, bisericile şi naţiunea română vor experimenta binecuvântarea rugăciunilor ascultate. Menţionăm că, în perioada imediat următoare, 5–26 aprilie, comunităţile teritoriale, printr-o bună organizare, acoperă cu rugăciune toate cele 24 de ore. Vă rugăm să vă notaţi, de asemenea, în agende şi duminicile din 7 iunie, 6 septembrie, 6 decembrie, când, dacă vom fi în viaţă, vom fi chemaţi să ne smerim și să mijlocim înaintea Domnului cu post şi rugăciune.

2.     Recomandăm bisericilor şi comunităţilor teritoriale, care nu au reuşit să ţină adunările generale anuale, să îşi continue activitatea până când se vor putea organiza adunările generale statutare.

3.     Recomandăm slujitorilor duhovniceşti şi bisericilor să programeze şi să reprogrameze toate serviciile divine în cadrul cărora sunt planificate evenimente speciale (botez, Cina Domnului etc.), așteptând cu credință timpul în care bisericile se vor putea aduna iarăși în bucuria și frumusețea părtăşiei și închinării înaintea Domnului. În acest sens, ataşăm un material cu privire la celebrarea Cinei Domnului în perioada de pandemie, prezentat de Comisia de Educaţie şi asumat de noi. 

Dragi fraţi în Domnul Isus Hristos, perioada aceasta nedorită, neplăcută, dar permisă de Dumnezeu nu schimbă nici Sfintele Scripturi, nici Mărturisirea noastră de credinţă şi nici Statutul Cultului. Vă îndemnăm, aşadar, să folosim zilele care vin cu smerenie, dar şi cu încredere. În timp ce respectăm recomandările legale, să investim în apropierea noastră de Dumnezeu şi în întărirea relaţiilor de familie. Să folosim mijloacele pe care le avem la dispoziţie pentru a întări relaţiile frăţeşti şi a mărturisi împăcarea cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. 

Vă dorim protecţia şi binecuvântarea Domnului în fiecare zi…

Semnează: Viorel Iuga, președinte, și Ioan Ardelean, secretar general

Chemare la rugăciune: tema de rugăciune propusă bisericilor baptiste pentru 5 decembrie 2021

Comisia Pastorală și Departamentul de Educație ale Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România propun tuturor bisericilor baptiste din România următoarea temă de rugăciune pentru 5 decembrie 2021:

Creștinul mulțumitor

Din mijlocul lor se vor înălța mulțumiri… Ieremia 30:19a, Psalmul 116

Ne apropiem de sfârșitul încă unui an greu pentru lumea întreagă. Succesiunea crizelor, a suferinței și a morții parcă nu se mai termină. Într-un astfel de context, unul dintre cele mai grele examene este și cel al mulțumirii.

Este un examen greu dar necesar. Vă chemăm la o duminică specială a mulțumirii, în care să ne închinăm Dumnezeului care a găsit cu cale să ne apropie mai mult de El, inclusiv prin ceea ce ne-a luat. În acest sens vă invităm ca în duminica din 05 decembrie 2021 să-I mulțumim lui Dumnezeu:

    1. Pentru cel mai important dar pe care ni L-a oferit Dumnezeu: Isus Hristos.

    2. Pentru toate încercările și pierderile pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața noastră, știind că, deși dureroase și chiar sfâșietoare, în ele sunt ascunse binecuvântări viitoare.

    3. Pentru oportunitatea de a sluji Împărăția Lui în aceste vremuri de strâmtorare și limitări de tot felul.

    4. Pentru râvna și evlavia fraților și surorilor de credință care nu s-au lăsat înspăimântați de „molima care bântuie ziua-n amiaza mare.”

    5. Pentru toți cei implicați în slujirea spirituală în biserica locală, în Comunități și în Uniunea Baptistă.

    6. Pentru misionarii aflați pe câmpul intern sau extern de lucrare (fiți specifici, prezentând câteva nume și câteva zone sau țări pentru care să vă rugați).

    7. Pentru țară și dregătorii ei mici și mari, știind că și prin ei Dumnezeu lucrează la desăvârșirea vieții noastre spirituale.

Cine aduce mulțumiri că jertfă, acela Mă proslăvește  Psalmul 50:23

Cu prețuire,
vicepreședinte-pastorală, pastor Mihai Micula,
vicepreședinte-educație, pastor Paul Negruț,
secretar Comisia Pastorală, pastor Corneliu Peleașe

Programul săptămânii de rugăciune naționale 2021 a bisericilor baptiste

Conducerea Uniunii Bisericilor Baptiste din România îndeamnă și de data aceasta bisericile baptiste din toată țara să dedice prima săptămână a anului unui program de rugăciune național. Subiectele săptămânii naționale de rugăciune a bisericilor creștine baptiste pe care le publicăm în continuare au fost alcătuite de pastorii Paul Negruț și Mihai Micula, vicepreședinți ai Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România. Ele pot fi descărcate de AICI (în format pdf).

PERSEVERENȚĂ pe calea Domnului

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca niște oi de tăiat.” Totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:35–39) 

Tema pentru Săptămâna de rugăciune din acest an pentru bisericile creștine baptiste din România este PerseverEnța pe Calea Domnului. Scopul acestei tematici este încurajarea bisericilor și a credincioșilor baptiști să persevereze în umblarea cu Dumnezeu, indiferent de obstacolele sau de circumstanțele vieții. 

Pentru a sublinia profunzimea și puterea relației noastre cu Domnul Isus, apostolul Pavel pune întrebarea: 

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? (Romani 8:35) 

Ar putea cineva sau ceva să întrerupă părtășia noastră și umblarea noastră cu Dumnezeu? Ar putea cineva sau ceva să ne oprească din călătoria noastră spre patria cerească, acolo unde ne așteaptă Dumnezeu Tatăl nostru?

Observăm în text că, și în vremea apostolică, urmașii Domnului s-au confruntat cu probleme: necazuri și strâmtorări, prigoane și lipsuri materiale, primejdie și martiraj. Într-o formă sau alta, aceste provocări le regăsim și în vremea de acum: infectarea reală sau teama de infectare cu virusul Covid-19, boala, suferința sau despărțirea de cineva drag, pierderea locului de muncă sau confruntarea cu lipsuri materiale, necazuri în familie sau atacuri din partea celor din afară, ispitiri sau dezamăgiri, răcirea dragostei dintâi sau înstrăinarea de părtășia cu biserica, atracția unor oferte alunecoase pe internet sau atacuri directe din partea celui rău asupra credinței. Prin aceste încercări, cel rău poate încerca să oprească înaintarea noastră pe calea credinței, așa cum subliniază apostolul Iuda:

Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. (Iuda 1:3)

În această luptă a credinței, cel rău îi ispitește pe unii să abandoneze calea îngustă pe motiv că este neatractivă. Pe alții, influența unor învățături îi ispitește să strâmbe căile drepte ale Domnului sau să lărgească calea îngustă. De exemplu, unii pot fi înșelați să creadă că revelația divină cuprinsă în canonul Scripturii este insuficientă și, prin urmare, ei au nevoie de revelație extrabiblică, adică să adauge la Scriptură. Alții cad victime ale unor învățături false care desconsideră suficiența, autoritatea supremă și ineranța Scripturilor. Unii merg mai departe în rătăcirea lor ridiculizând textele care condamnă păcatul și comportamentul lumesc, ajungând în final să afirme că anumite cărți din Biblie conțin erori și, din acest motiv, trebuie abandonate.

Spre deosebire de cei care se rătăcesc de la calea Domnului, apostolul Pavel face două afirmații despre adevărații urmași ai Domnului care rămân perseverenți pe cale. Prima, în versetul 37, unde arată că biruința noastră este asigurată de Hristos: 

Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. (Romani 8:37)

Același adevăr aste afirmat și în Filipeni 4:13: 

Pot totul în Hristos, care mă întăreşte. 

A doua subliniază certitudinea lui Pavel cu privire la perseverența creștinilor din Roma, care sunt gata să plătească cu moartea pentru credința lor: 

Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea Lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:38, 39)

Conștienți de faptul că, și pentru noi, Calea Domnului este presărată cu ispitiri, necazuri, suferințe, prigoane și chiar martiraj, cerem de la Domnul ca, în această săptămână de rugăciune, să ne învețe lecția perseverenței pe cale și apoi, prin puterea Cuvântului și a Duhului Sfânt, să ne binecuvânteze și să ne ajute să practicăm perseverența sfinților în toate aspectele și împrejurările vieții, până când vom ajunge în glorie, acasă la Domnul.

DUMINICĂ — Perseverență în viața personală 

Text bible inspirator: 1 Tesaloniceni 5:16–18

Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi

Învățăm din Sfânta Scriptură că un om care crede în Domnul Isus este mântuit, are păcatele iertate, un statut nobil – fiu/fiică a lui Dumnezeu – și o relație personală cu Dumnezeu Tatăl. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. (Ioan 1:12)

Această relație specială se realizează prin Cuvântul Lui Dumnezeu și prin rugăciune. Când citesc Sfânta Scriptură, Dumnezeu îmi vorbește mie. Domnul Isus afirmă: Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață (Ioan 5:24). Iar, apostolul Pavel ne asigură că, din moment ce Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu (2 Timotei 3:16), Dumnezeu îmi vorbește ori de câte ori citesc din Biblie sau ascult Cuvântul Domnului predicat. Pe de altă parte, atunci când mă rog, am harul să vorbesc eu cu Dumnezeu: Eu strig cu glasul meu către Domnul, și El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt. (Psalmul 3:4). 

În calitate de copii ai lui Dumnezeu, suntem chemați să perseverăm în relația cu Tatăl nostru prin Cuvânt și rugăciune. Cuvintele Scripturii – „Zi și noapte cugetă la Legea Lui” (Psalmul 1:2) și „Rugați-vă neîncetat” (1 Tesaloniceni 5:17) – exprimă atât oportunitatea, cât și responsabilitatea perseverenței în relația cu Domnul. 

Sfânta Scriptură ne avertizează să veghem pentru că scopul diavolului este să întrerupă relația noastră cu Dumnezeu, așa cum a procedat în Eden cu primii oameni. Dușmanul nostru știe că despățiți de Dumnezeu suntem fără binecuvântări și fără protecție (Isaia 59:1–2). 

Ce metode folosește diavolul? Una dintre cele mai eficiente și subtile metode este atacul asupra priorităților. Sunt atât de ocupat cu lucrurile vremelnice încât nu mai am timp pentru lucrurile importante cum sunt: citirea zilnică a Bibliei, viața personală de rugăciune și postul. Datorită faptului că sunt prea ocupat, fie nu le mai practic deloc, fie le practic mecanic, doar pentru a-mi amăgi conștiința. Un om cu priorități greșite are timp pentru lucrurile secundare, dar le neglijează pe cele importante. Altfel spus, am timp pentru lucrurile din creație, dar nu am timp pentru Creatorul lor. Domnul Isus ne spune: Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică. (Ioan 5:39) 

Indiferent de împrejurările vieții de pe pământ, prioritatea numărul unu trebuie să fie timpul în care stau de vorbă cu Tatăl meu ceresc. Acest adevăr este subliniat în toată Scriptura, dar în mod special, ultima carte din canonul Scripturii subliniază importanța și urgența perseverenței în relația cu Dumnezeu prin Cuvânt și rugăciune: „Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape.” (Apocalipsa 1:3)

Iar Apocalipsa se încheie cu imaginea unei Biserici care a perseverat pe calea credinței și în ciuda tuturor ispitelor, necazurilor și suferințelor a ajuns biruitoare la destinație: Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!“ Și cine aude, să zică: „Vino!“ Și celui ce îi este sete, să vină; cine vrea să ia apa vieții fără plată! […] Cel ce adeverește aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând“. Amin! Vino, Doamne Isuse! (Apocalipsa 22:17,20).

Conștienți că vremea este aproape și pentru generația noastră, este important să perseverăm zilnic în Cuvânt și rugăciune (1 Tesaloniceni 5:17) de dragul părtășiei cu Domnul. Și pentru că este vorba despre perseverența personală, vom veni înaintea Domnului cu rugăciuni personale de mulțumire, de mijlocire și de cerere:

mulțumiri:

 • Mulțumesc Domnului pentru că sunt mântuit și sunt copilul Lui;
 • Mulțumesc Domnului pentru Sfânta Scriptură și pentru că am o Biblie personală;
 • Mulțumesc Domnului pentru posibilitatea de a avea o relație personală cu El.

mijlociri:

 • Pentru toți copiii Lui Dumnezeu, ca fiecare dintre ei să aibă o relație personală cu Dumnezeu, Tatăl, să citească Biblia în fiecare zi și să aibă o viață de rugăciune;
 • Pentru cei care au obosit, iar relația lor cu Dumnezeu este în criză, ca ei să se întoarcă înapoi la dragostea dintâi;
 • Pentru cei care au pierdut relația cu Dumnezeu, să aibă harul pocăinței și reabilitării.

cereri:

 • Pentru ca fiecare om din România să aibă o Biblie personală;
 • Cei nemântuiți să aibă parte de harul mânturirii; 
 • Dumnezeu să schimbe inima celor cu inima împietrită din familiile noastre sau din jurul nostru; 
 • Pentru trezire spirituală, ca oamenii să vină prin pocăință și credință la Dumnezeu.

LUNI — Perseverență în viața de familie

Text bible inspiration: Iosua 25:14–15

Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-I cu scumpătate si credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de Râu și în Egipt, și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora slujeau părinții voștri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriților în a căror țară locuiți. Câtdespre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.

Familia este o instituție creată și binecuvântată de Dumnezeu. În familie experimentăm cele mai intime și mai frumoase relații interumane. Familia este locul în care se nasc și cresc copii; este locul în care se formează caracterul și integritatea lor. Familia întemeiată și binecuvântată de Dumnezeu se formează în baza legământului încheiat între un singur bărbat și o singură femeie pentru a trăi împreună ca soț și soție înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, până când moartea îi va despărți. (Geneza 2:23–24) 

Planul lui Dumnezeu cu privire la perseverența și indisolubilitatea relației de căsătorie este afirmat de Domnul Isus în cuvintele: Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. (Marcu 10:9) 

Suntem conștienți, însă, că trăim într-o perioadă în care familia este atacată din toate părțile. Diavolul vrea să distrugă familia. Metodele pe care le folosește sunt diferite. Unele familii sunt atacate prin intermediul crizelor, a tensiunilor și neînțelegerilor pe care diavolul le provoacă și le întreține. Altele sunt distruse prin divorț – când înșelați de diavolul cei doi calcă în picioare legământul de căsătorie. Criza sanitară provocată de virusul Covid-19 a accentuat tensiunile din multe familii și, conform statisticilor, numărul divorțurilor s-a dublat. 

O altă metodă a diavolului, rușinoasă pentru națiunea noastră care se declară creștină, este lupta ideologică și politică de a distruge familia biblică prin legiferarea parteneriatelor civile sau a căsătoriilor între persoane de același sex. Lupta unor organizații naționale și internaționale de a introduce această ideologie în școli reprezintă, de fapt, atacul celui rău asupra familiei și, în special, asupra copiilor și a tinerilor.

 Într-o asemenea vreme și într-o asemenea generație care se îndreaptă spre păgânism, noi, copiii Lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm pentru credincioșie și perseverență în viața de familie. Să ne rugăm inspirați și încurajați de atitudinea lui Iosua, ca să putem spune și noi împreună cu el: Câtdespre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului. (Iosua 25:15 b)

Pentru a avea perseverența și biruința lui Iosua avem nevoie de protecția, puterea și resursele cerului. De aceea, venim înaintea Domnului în rugăciuni de mulțumire, de mijlocire și de cerere pentru perseverența în viața de familie, așa cum ne învață Sfânta Scriptură.

mulțumiri:

 • Mulțumesc Domnului pentru că sunt mântuit și sunt copilul Lui;
 • Mulțumesc Domnului pentru Sfânta Scriptură și pentru că am o Biblie personală;
 • Mulțumesc Domnului pentru posibilitatea de a avea o relație personală cu El.

mijlociri:

 • Pentru toți copiii Lui Dumnezeu, ca fiecare dintre ei să aibă o relație personală cu Dumnezeu, Tatăl, să citească Biblia în fiecare zi și să aibă o viață de rugăciune;
 • Pentru cei care au obosit, iar relația lor cu Dumnezeu este în criză, ca ei să se întoarcă înapoi la dragostea dintâi;
 • Pentru cei care au pierdut relația cu Dumnezeu, să aibă harul pocăinței și reabilitării.

cereri:

 • Pentru ca fiecare om din România să aibă o Biblie personală;
 • Cei nemântuiți să aibă parte de harul mânturirii; 
 • Dumnezeu să schimbe inima celor cu inima împietrită din familiile noastre sau din jurul nostru; 
 • Pentru trezire spirituală, ca oamenii să vină prin pocăință și credință la Dumnezeu.

MARȚI — Perseverență în relația cu Biserica 

Text biblic inspirator: Psalmul 84:1–4

Cât de plăcute sunt locașurile Tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel Viu! Până și pasărea își găsește o casă acolo, și rândunica un cuib unde își pune puii… Ah! altarele Tale, Doamne al oștirilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta! Căci ei tot mai pot să Te laude.

Biserica întemeiată de Dumnezeu în baza jertfei Domnului Isus și a lucrării Duhului Sfânt este comunitatea credinței, a speranței și a dragostei. Din această comunitate, în manifestarea ei locală, fac parte toți credincioșii dintr-o localitate sau zonă, care prin credința în jertfa ispășitoare a Domnului Isus și prin pocăința sinceră de păcate au fost mântuiți, au experimentat nașterea din nou prin lucrarea Duhului Sfânt și, în ascultare de porunca Domnului, au primit botezul. Toți aceștia se adună împreună pentru a se închina lui Dumnezeu, pentru a se zidi în credință, pentru ajutorarea celor aflați în nevoi și pentru a se echipa în vederea misiunii și evanghelizării. Împreună studiază Cuvântul, se roagă, celebrează Cina Domnului, se bucură de părtășia frățească și mijlocesc pentru mântuirea celor pierduți în păcat. 

Sfânta Scriptură ne atenționează, însă, cu privire la planurile celui rău de a lovi în Biserica Domnului prin atacuri din interior și din exterior. Printre metodele celui rău regăsim atât încercarea de a discredita Biserica în ochii celor dinafară ca să nu mai fie atrași de ea, cât și diminuarea perseverenței și credincioșiei celor dinlăuntru, pentru a-i îndepărta de ea. 

Chiar dacă vremurile sunt grele, noi, copiii Lui Dumnezeu, suntem chemați să perseverăm în credincioșie față de poporul Domnului și împărtășim bucuria Psalmistului care spune: „Mă bucur când mi se zice: „Haidem la Casa Domnului!” (Psalmul 122:1). De asemenea, Epistola către Evrei subliniază datoria noastră de a persevera în părtășia cu frații și surorile de credință: „Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie” (Evrei 10:25).

Este adevărat că în această perioadă regulile care au fost impuse datorită pandemiei limitează posibilitățile de a ne aduna împreună la închinare și părtășie. Și totuși, sub călăuzirea Duhului Sfînt, cu discernământ și responsabilitate suntem chemați să perseverăm în credincioșia și dedicarea noastră pentru Biserica Domnului între cele două porunci: pe de o parte, „Să nu părăsim adunarea noastră” (Evrei 10:25), iar pe de alta, „Oricine să fie supus stăpânirilor” (Romani 13:1). Între aceste două porunci, trebuie să acționăm cu dedicare și perseverență față de Biserica Domnului, iar pe de altă parte, cu discernământ și responsabilitate pentru a nu-i expune pe alții la riscul de îmbolnăvire. Din dragoste pentru frații mei nu mă duc la adunare dacă sunt contaminat cu Sars-cov 2, dar atunci când sănătatea îmi permite, nu voi sta nepăsător acasă. Da, voi purta masca, voi respecta distanțarea și voi folosi dezinfectanții cu toată responsabilitatea, dar nu voi renunța la privilegiul de a fi în părtășie cu frații mei de credință în prezența Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Perseverența mea cu privire la părtășia frățească în Casa Domnului contribuie la manifestarea unității Bisericii și la mărturia ei în fața oamenilor. Domnul Isus Hristos s-a rugat pentru unitatea urmașilor Lui: Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. (Ioan 17:21)

Conștienți de chemarea Domnului la perseverență față de părtășia cu frații și surorile de credință, dar și de atacurile celui rău asupra Bisericii, venim înaintea Domnului în rugăciuni de mulțumire, de mijlocire și de cerere pentru Biserica Domnului:

mulțumiri:

 • Pentru biserica din care fac parte;
 • Pentru toți frații și surorile mele;
 • Pentru aparținătorii bisericii;
 • Pentru posibilitatea de a merge la Casa Domnului în vremea aceasta.

mijlociri:

 • Pentru cei mântuiți – să rămână tari în credință;
 • Pentru întărirea celor care au obosit pe cale – Dumnezeu să-i ajute să se întoarcă la dragostea dintâi;
 • Pentru pocăința celor care au căzut pe cale – Dumnezeu să le dea putere să revină în părtășia cu frații;
 • Mărturia frumoasă a bisericii să contribuie la întoarcerea oamenilor la Isus Hristos.

cereri:

 • Mântuirea aparținătorilor bisericii;
 • Recuperarea fraților și surorilor care nu mai frecventează biserica sau care vin foarte rar; 
 • Mântuirea prietenilor care frecventează Casa Domnului împreună cu noi.

MIERCURI — Perseverență în slujire 

Text biblic inspirator: 2 Tim.4:1-8

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii și morții, și pentru arătarea și Împărăția Sa: propovăduiește Cuvântul, stăruie asupra lui la timp si ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

Vedem din această relatare a apostolului Pavel, că slujitorii Cuvântului și slujirea lor ocupă un loc important în Sfânta Scriptură. Identitatea și lucrarea slujitorilor sunt stabilite de Domnul. De exemplu, apostolul Pavel le spune corintenilor că aceia care propovăduiesc Evanghelia trebuie să fie priviți „ca niște slujitori ai Lui Hristos” (1 Corinteni 4:1b). Din această perspectivă, este important să ne întrebăm: oare cum ne privesc oamenii pe noi astăzi? Văd ei în felul nostru de viață și slujire „slujitori ai Lui Hristos?” 

Un adevărat slujitor al lui Hristos știe întotdeauna cine este Stăpânul și cine este slujitorul. El acceptă autoritatea Domnului în toate aspectele vieții și slujirii lui. Apostolul Pavel descrie dedicarea în slujire prin verbele: „M-am luptat, mi-am isprăvit, am păzit”. Lucrarea lui s-a desfășurat din perspectiva ascultării de Domnul. Sutașul roman a dat glas acestui adevăr când i-a spus Domnului Isus: „«Doamne» a răspuns sutașul, «nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt un om sub stăpânire; am sub mine ostași, și zic unuia: „Du-te!” și se duce; altuia: „Vino!” și vine; și robului meu: „Fă cutare lucru!” și-l face.»” (Matei 8:8–9)

Adevăratul slujitor înțelege că a-L sluji pe Dumnezeu este o onoare, este o cinste, un privilegiu, dar și o mare responsabilitate. Domnul Isus precizează faptul că, în realitate, fiecare om are un stăpân pe care îl slujește: “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona” (Matei 6:24). 

Dacă nimeni nu poate sluji doi stăpâni, este important ca fiecare om să știe cui slujește. Viața duplicitară a unui slujitor îi poate înșela pe oameni, dar nu-L poate înșela pe Stăpân. „Dumnezeu nu se lasă batjocorit” (Galateni 6:7). De aceea, dacă Domnul este Stăpânul meu, atunci cu toată inima și cu toată puterea mea voi fi dedicat acestei slujiri. 

Până în martie 2020 când au fost introduse restricțiile cauzate de pandemie, slujirea noastră a îmbrăcat forme multiple – evanghelizări cu adunările pline, călătorii misionare cu corul sau cu alte formații muzicale, servicii divine cu programe elaborate, întâlniri de copii și tineri, tabere etc. Acum, din cauza regulilor impuse, multe dintre aceste forme de slujire nu mai sunt posibile. De aceea, pe bună dreptate, se ridică întrebarea: oare în perioada aceasta s-a încheiat responsabilitatea slujirii? Sau este mai potrivită următoarea întrebare: sub ce formă trebuie să ne continuăm slujirea? 

Robul bun și credincios perseverează în slujire, indiferent de vremuri și împrejurări. El știe că lucrarea lui este răsplătită de Dumnezeu. Apostolul Pavel subliniază: M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. (2 Timotei 4:7–8)

Inspirați de acest adevăr biblic, venim înaintea Domnului în rugăciuni de mulțumire, de mijlocire și de cerere:

mulțumiri:

 • Pentru privilegiul și onoarea de a sluji Domnului;
 • Pentru cei care fac din slujire o prioritate în viața lor;
 • Pentru cei care sunt perseverenți în slujire – vestirea Cuvântului, rugăciune, cântare, studii biblice la grupele de copii și de tineri, grupuri de studiu biblic și rugăciune în timpul săptămânii, evanghelizare personală, misiune, vizite la bolnavi și ajutorare etc.;
 • Pentru cei care au înțeles modul în care pot sluji și în vremea aceasta.

mijlociri:

 • Slujitorii să înțeleagă responsabilitatea slujirii din toată inima;
 • Pentru dedicarea totală a celor care slujesc;
 • Slujirea noastră să fie duhovnicească.

cereri:

 • Dumnezeu să facă din fiecare copil al Său un slujitor adevărat
 • Pentru cercetarea și pocăința celor care au abandonat sau au compromis lucrarea;
 • Pentru recuperarea și întărirea celor care au obosit în lucrare;
 • Domnul secerișului să scoată din generația tânără mulți slujitori.

JOI — Perseverență în mijlocire 

Text biblic inspirator: Luca 13:6–9

El a spus pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, și n-a găsit. Atunci a zis vierului: «Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă pământul degeaba?» «Doamne», i-a răspuns vierul, «mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia»”.

Anul 2021 poate fi un an de îndurare din partea Lui Dumnezeu în ce privește mântuirea oamenilor. Este adevărat că oamenii au multe nevoi – una dintre ele este chiar nevoia de sănătate, mai ales pentru cei care suferă de boli grave sau cei care s-au infectat cu Covid–19 și au parte de suferință în trup.

Există însă o suferință mult mai mare decât cea produsă de boală sau de lipsuri, oricare ar fi ele – este suferința pe care o produce păcatul. Păcatul afectează atât viața de pe pământ, cât și veșnicia. De aceea, cea mai mare nevoie pentru fiecare om este nevoia de mântuire. Sunt persoane în familiile noastre care au nevoie de mântuire. Sunt rudenii de-ale noastre, vecini, prieteni, colegi de școală sau de muncă care au nevoie de Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor. Trăim într-o societate și într-o națiune care se numește creștină, dar așa cum spune Dumnezeu prin Proorocul Isaia despre poporul Israel în vechime, așa se întâmplă și astăzi cu poporul nostru: “Domnul zice: „Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine şi frica pe care o are de Mine nu este decât o învăţătură de datină omenească” (Isaia 29:13).

Înțelegem din acest text că nu doar cei care sunt prin locuri stricate ci și printre oamenii religioși sunt mulți nemântuiți. Poate pentru mântuirea unora ne rugăm și mijlocim de multă vreme și încă nu vedem răspunsul. Este important să nu ne oprim, ci să perseverăm până când Dumnezeu va cerceta viețile lor. 

Prin credință așteptăm ziua când îl vor accepta pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor și îl vor mărturisi în apa botezului. Vedem exemplul lui Avraam care a primit răspuns la rugăciunea lui de mijlocire pentru Lot: „Când a nimicit Dumnezeu cetățile Câmpiei, Și-a adus aminte de Avraam; și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetățile unde își așezase Lot locuința” (Genesa 19:29). 

Inspirați de perseverența mijlocirii lui Avraam pentru Lot și a vierului pentru smochinul neroditor, venim și noi înaintea Domnului în rugăciuni de mulțumire, de mijlocire și de cerere:

mulțumiri:

 • Pentru toți cei care mijlocesc înaintea Lui Dumnezeu pentru mântuirea semenilor lor;
 • Pentru cei care au fost mântuiți în urma postului și a rugăciunii;
 • Pentru cei care vin împreună cu noi la biserică, dar care încă nu sunt mântuiți.

mijlociri:

 • Pentru perseverență în lucrarea de mijlocire pentru cei nemântuiți; 
 • Pentru toți frații și surorile care sunt hotărâți ca în anul 2021 să mijlocească înaintea Lui Dumnezeu pentru mântuirea, a cel puțin, unui suflet nemântuit;
 • Pentru întărirea credinței celor care mijlocesc în rugăciune.

cereri:

 • Pentru mântuirea celor din casele noastre;
 • Pentru mântuirea rudeniilor, pri­e­­te­nilor, vecinilor și colegilor noștri;
 • Dumnezeu să schimbe inimile celor împotrivitori și batjocoritori;
 • Pentru mântuirea conducătorilor României.

VINERI — Perseverență în evanghelizare, misiune și ucenicie 

Text biblic inspirator: Matei 28:19–20

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

Tema Congresului Cultului Creștin Baptist din România desfășurat la Cluj în zilele de 24 și 25 mai 2019 a fost: Uniți în Hristos pentru misiune. Preocuparea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu trebuie să fie extinderea Împărăției Lui, adică mântuirea oamenilor. Porunca Domnului Isus trebuie să fie prioritatea și responsabilitatea noastră: 

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. (Matei 28:19)

Mandatul încredințat de Domnul Isus ucenicilor și prin ei tuturor credincioșilor este la imperativ – exprimat în verbe: „Duceți-vă”, „faceți”, „botezați-i și învățați-i”. Aici nu este exprimată o dorință sau o sugestie pe care le putem lua în considerare sau nu, ci avem o poruncă, un imperativ care trebuie îndeplinit. Este planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor care cere perseverență în ascultare din partea noastră, în evanghelizare, misiune și ucenicie.

Preocuparea noastră pentru mântuirea oamenilor trebuie să înceapă cu cei nemântuiți din casele noastre, rudeniile noastre, vecinii, prietenii și colegii de școală sau de muncă. Dacă Dumnezeu va îngădui să intrăm în anul 2021, să ne rugăm și să postim cu dorința și pasiunea ca prin mărturia noastră alții să-L accepte pe Domnul Isus ca Mântuitor și Domn în viața lor. Să ne rugăm ca pasiunea apostolului Pavel pentru mântuirea celor din casa lui să devină și pasiunea noastră:Simt o mare întristare şi am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti. (Romani 9: 2–3)

Este potrivit ca atunci când Îl prezentăm pe Domnul Isus Hristos celor nemântuiți să folosim pasajele evanghelistice din Sfintele Scripturi, la care putem adăuga mărturia întoarcerii noastre la Dumnezeu, așa cum a procedat și apostolul Pavel în Fapte 22:1–21, și în Fapte 26:1–29. Mărturia personală are o putere deosebită atunci când este însoțită de exemplul unei vieți transformate prin puterea mântuitoare a Domnului Isus prin Duhul Sfânt. Să avem, însă, totdeauna în inima noastră convingerea că harul mântuirii vine de la Domnul. Noi suntem doar instrumentele prin care El alege să lucreze. Apostolul Pavel subliniază acest adevăr: Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!  (2 Corinteni 5:20) 

 Inspirați de acest adevăr biblic, venim înaintea Domnului cu rugăciuni de mulțumire, de mijlocire și de cerere:

mulțumiri:

 • Pentru cei din familie noastre, pentru rudenii, prieteni, vecini, colegi care sunt mântuiți;
 • Pentru frații și surorile din biserica din care facem parte care sunt pasionați de mântuirea altor oameni;
 • Pentru misionarii din biserica noastră, din alte biserici surori din țară și din ale părți ale lumii.

mijlociri:

 • Pentru perseverență în rugăciune și evanghelizare pentru mântuirea oamenilor;
 • Pentru entuziasm și pasiune în viața fiecărui credincios baptist pentru a deveni „pescari de oameni” (Luca 5:10);
 • Pentru noi oportunități de a-L mărturisi pe Domnul Isus Hristos oamenilor nemântuiți.

cereri:

 • Pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu în România; 
 • Pentru mântuirea întregii familii; 
 • Pentru mântuirea conducătorilor țării și a celor locali;
 • Pentru mântuirea vrăjmașilor evangheliei din toate instituțiile din România.

SÂMBĂTĂ — Perseverență în susținerea slujitorilor  

Text biblic inspirator: Faptele apostolilor 13:1–3

În Biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneți-Mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.” Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece.

Calitatea de slujitor al Domnului este un har special însoțit de o chemare lăuntrică, de călăuzirea Duhului Sfânt și de confirmarea bisericii locale. Când aceste etape au fost îndeplinite, așa ca și în cazul lui Saul și Barnaba, Domnul ne oferă onoarea de a fi „împreună lucrători cu El” (1 Corinteni 3:9). O parte importantă a acestei conlucrări este îndreptată înspre identificarea, creșterea, trimiterea și susținerea lucrătorilor. Evanghelistul Luca consemnează cuvintele Domnului: Şi le-a zis: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucră­torii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său.” (Luca 10:2)

Pentru a înțelege locul și rolul nostru în a fi „împreună lucrători cu Dumnezeu” este important să observăm patru aspecte esențiale subliniate de Domnul:

 • Secerișul este mare – miliarde de oameni nemântuiți;
 • Lucrătorii sunt puțini – nu este o slujbă râvnită în felul lumii;
 • Este nevoie de rugăciunile noastre – așa cum sublinia John Wesley: „Dumnezeu face totul ca răspuns la rugăciune”;
 • Domnul este suveran și peste seceriș și peste secerători – de aceea rugăciunile noastre se îndreaptă spre El.

Oare de ce sunt puțini lucrătorii? Te-ai rugat cu perseverență pentru noile generații de lucrători? Te-ai gândit că ai putea fi chiar tu unul dintre lucrătorii folosiți de Duhul Sfânt în lucrarea Lui Dumnezeu? Când te-ai rugat ultima dată: „Doamne, ajută-mă să înțeleg voia Ta!”

Confruntați cu chemarea la lucrare, e posibil ca unii să desconsidere statutul de lucrător, alții să amâne, iar alții să fie descurajați de greutățile slujirii. Printre personajele biblice care au răspuns chemării, strălucește exemplul lui Isaia care atunci când a auzit întrebarea lui Dumnezeu a răspuns: „Iată-mă, trimite-mă” (Isaia 6:8).

În același timp, oamenii care răspund chemării Lui Dumnezeu pentru lucrarea Evangheliei au nevoie de susținere prin post, rugăciune și sprijin material. De asemenea, au nevoie de încurajare, știind că diavolul îi va folosi pe alții ca să-i descurajeze. 

În această luptă spirituală pentru chemarea, viața și slujirea lucrătorilor este nevoie de perseverență în rugăciune, în post, de încurajare și dărnicie pentru susținerea lucrătorilor. 

Conștienți de această chemare și responsabilitate, venim acum înaintea Domnului cu rugăciuni de mulțumire, de mijlocire și de cerere:

mulțumiri:

 • Pentru cei care au răspuns chemării Lui Dumnezeu la slujire;
 • Pentru cei care slujesc cu integritate, dedicare, pasiune și entuziasm;
 • Pentru cei care susțin slujitorii prin post, rugăciune, încurajare și dărnicie.

mijlociri:

 • Pentru perseverență în slujire;
 • Pentru perseverența celor care susțin lucătorii; 
 • Pentru înviorarea slujitorilor care au obosit sau sunt descurajați.

cereri:

 • Dumnezeu să ridice generații noi de slujitori;
 • Dumnezeu să deschidă câmpuri noi de evanghelizare și misiune;
 • Dumnezeu să binecuvânteze frații și surorile care susțin prin post, rugăciune, încurajare și dărnicie slujitorii Domnului. 

DUMINICĂ — Perseverență în dărnicie 

Text biblic inspirator: Maleahi 3:6–10

Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Din vremea părinților voștri voi v-ați abătut de la poruncile Mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la Mine, și Mă voi întoarce și Eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați: „În ce trebuie să ne întoarcem?” Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum Mă înșelați voi? Dar voi întrebați: „Cu ce Te-am înșelat?” Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să Mă înșelați, tot poporul în întregime! Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneți-Mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.

Pentru mulți creștini, dărnicia este un subiect sensibil. Aceștia evită atât studiul atent al textelor biblice care vorbesc despre dărnicie, cât și practicarea dărniciei și, în special, a zeciuielii. În lumina învățăturii Sfintelor Scripturi putem afirma, însă, că dărnicia este o datorie a fiecărui credincios. Unii argumentează că dărnicia, inclusiv zeciuiala, este o practică specifică Vechiului Testament, fiind legată de lege, în timp ce noi trăim în vremea harului. Domnul Isus Hristos face lumină în această problemă și spune:

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuie să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.(Matei 23:23)

În contextul confruntărilor cu fariseii și cărturarii, Domnul Isus afirmă clar că, în timp ce dreptatea, mila și credincioșia trebuie împlinite, zeciuiala nu poate fi lăsată nefăcută. Pentru acei care asociază zeciuiala cu Legea, este important de observat că zeciuiala este menționată în Biblie cu mult înainte de darea Legii (Geneza 14:20). 

Dărnicia nu este opțională, ci este o responsabilitate a fiecărui credincios. În primul rând, așa cum subliniază cartea Proverbe, dărnicia este în același timp o poruncă și un act de închinare prin care Îl cinstim pe Dumnezeu:

Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău. (Proverbe 3:9)

În primul rând trebuie subliniat faptul că atunci când dărnicia este făcută cu toată inima, ea aduce slavă lui Dumnezeu. Apostolul Pavel surprinde relația dintre dărnicie și slava lui Dumnezeu atunci când scrie Corintenilor despre rolul lui Tit în lucrarea de strângere de ajutoare pentru sfinții care duc lipsă: 

Mai mult, el a fost ales de Biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere, pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. (2 Corinteni 8:19)

Același adevăr este subliniat și în capitolul următor: 

Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta, îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos, și pentru dărnicia ajutorului vostru, față de ei și față de toți.  (2 Corinteni 9:13)

În al doilea rând, dărnicia susține lucrarea Bisericii. Biserica are multe proiecte și multe nevoi. Unele dintre aceste nevoi sunt legate de susținerea lucrătorilor, susținerea lucrării de misiune, școlile teologice care pregătesc lucrători, ajutorarea celor în lipsuri materiale, întreținerea clădirii bisericii, cheltuieli cu utilitățile etc., și datorită faptului că din motive doctrinare bisericile baptiste nu acceptă bani de la stat, dărnicia credincioșilor este singura modalitate prin care se adună resursele necesare lucrării Evangheliei. În acest sens, Cuvântul lui Dumnezeu afirmă: 

„Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare”, zice Domnul oştirilor, „şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.” (Maleahi 3:10)

Atunci când mulți Îl cinstesc pe Dumnezeu numai cu vorba, adevărații credincioși Îl cinstesc cu fapta. 

În al treilea rând, dărnicia este de asemenea o binecuvântare. Un proverb spune că „Niciodată dărnicia nu aduce sărăcie.” 

Dar afirmația Scripturii este mult mai profundă: „Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui’’ (Proverbe 22:9). 

Prin urmare, dărnicia care dă slavă lui Dumnezeu, contribuie la înaintarea Evangheliei și aduce binecuvântare dătătorului trebuie să fie caracterizată de:

 • Bucurie: „…bucuria lor peste măsură de mare” (2 Corinteni 8:2); „…pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu” (2 Corinteni 9:7);
 • Generozitate: „belșug de dărnicie” (2 Corinteni 8:2);
 • Bunăvoie: „de bunăvoie„ (2 Corinteni 8:3);
 • Fără zgârcenie: „fără zgârcenie” (2 Corinteni 9:5),
 • Fără părere de rău: „nu cu părere de rău” (2 Corinteni 9:7).

Dragostea adevărată se manifestă prin dărnicie. Acesta este modul în care Dumnezeu își demonstrează dragostea: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, încât a dat…” (Ioan 3:16). Un proverb care a surprins acest adevăr spune: „Cineva poate dărui fără să iubească, dar nimeni nu poate iubi fără să dăruiască.”

 Ca unii care suntem obiectul special al dragostei lui Dumnezeu demonstrată prin faptul că a dat pe singurul lui Fiu pentru noi și împreună cu El ne dă toate lucrurile (Romani 8:32), venim acum în rugăciune de mulțumire, mijlocire și cerere pentru perseverență în dragostea care dăruiește pentru slava Domnului, înaintarea Evangheliei și binecuvântarea celor care dau cu bucurie.

mulțumiri:

 • Pentru credincioșii din bisericile noastre care practică dărnicia;
 • Pentru cei care prin dărnicia lor contribuie la susținerea lucrărilor bisericii cu toate că nu sunt încă membri în bisericile noastre; 
 • Pentru cei care au continuat să dăruiască și atunci când le-au scăzut veniturile;
 • Pentru toate lucrările frumoase care s-au realizat în biserică.

mijlociri:

 • Pentru perseverența în dărnicie indiferent de împrejurări; 
 • Pentru binecuvântarea și răsplă­tirea celor darnici din biserică; 
 • Pentru cei care au pierdut locul de muncă și sunt în lipsuri materiale.

cereri:

 • Pentru cercetarea și îndreptarea celor ca nu-L cinstesc pe Domnul cu averea lor; 
 • Pentru mântuirea celor care ajută lucrarea, dar încă nu și-au dăruit inima Domnului;
 • Pentru încurajarea și ajutorarea văduvelor și orfanilor în necazurile lor.

CONCLUZII

Învățătura biblică despre perseverență ne ajută să înțelegem deosebirea dintre cei care sunt credincioși cu adevărat și cei care au doar o formă de evlavie. În mesajul pe care Domnul îl adresează bisericilor din Apocalipsa se repetă în cuvinte diferite importanța perseverenței în viața noastră: „Fii credincios până la moarte și-ți voi da cununa vieții” (2:10), „Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările Mele, Îi voi da stăpânire peste Neamuri!” (2:20). De asemenea, Epistola către evrei subliniază perseverența adevăraților credincioși: 

Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire! Căci aveți nevoie de răbdare ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. „Încă puțină, foarte puțină vreme” și „Cel ce vine va veni, și nu va zăbovi.
Și cel neprihănit va trăi prin credință: dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el.” Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă,
ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. 
(Evrei 10:35–39)

În vremea în care unii dau înapoi, nu mai perseverează, credința noastră se întemeiază pe promisiunea că „Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Hristos” (Filipeni 1:6). În același timp, ne rugăm ca prin puterea Aceluia care ne păstrează în har, prin credință, să perseverăm pe cale în viața personală, în relația de familie, în relația cu biserica, în slujire, în mijlocire pentru cei nemântuiți, în evanghelizare, misiune și ucenicie, în susținerea lucrătorilor și în dărnicie. Ne rugăm ca anul 2021 să fie un an al îndurării, 

Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. Amin. (Iuda 24–25)

Cu toată dragostea în Hristos Domnul, vă salutăm, scumpi frați și surori, și vă spunem cu toată convingerea: 

Hristos S-a Născut! 

Un An Nou Binecuvântat cu Perseverență pe Calea Credinței!


Pastor Paul Negruț, vicepreședinte educație biblică

Pastor Mihai Micula, vicepreședinte slujire pastorală

Demersul Uniunii Baptiste din România pentru măsuri guvernamentale care să permită adunările religioase în lăcașele de cult și în spații deschise

Nr.211/04.05.2020
Excelenței Sale Ludovic Orban
Prim Ministru
Guvernul României
Stimate Domnule Prim Ministru,

Primiți vă rugăm salutul conducerii Cultului Creștin Baptist din România și al credincioșilor baptiști care se închină lui Dumnezeu în bisericile noastre răspândite în toate părțile țării. Apreciem eforturile deosebite depuse de Guvernul României în această perioadă de pandemie pentru a gestiona situația de sănătate publică generată de aceasta. În toată această perioadă am încurajat pastorii și membrii bisericilor noastre ca împreună cu rugăciunile pentru ajutorul și protecția lui Dumnezeu să urmeze sfatul specialiștilor, al autorităților, și să respecte măsurile legale adoptate.

Având în vedere că în ultima săptămână au apărut în spațiul public mai multe mesaje legate de o posibilă relaxare a situației după data de 15 mai 2020, dorim să solicităm ca printre aceste măsuri să fie incluse și măsuri care să permită adunările religioase atât în lăcașele de cult, cât și în spații deschise, după caz. Înțelegem că măsurile de protecție pentru sănătatea publică sunt importante, dar considerăm că, așa cum se întâmplă în alte țări, și în România se pot găsi soluții care să permită credincioșilor să participe direct la slujbele religioase, în condițiile de siguranță stabilite de specialiști.

Viața spirituală a unei comunități de credincioși este afectată profund în condiții de izolare. Conștienți de faptul că sănătatea publică presupune deopotrivă sănătatea fizică și spirituală, dorim să solicităm ca cetățenii români care aparțin cultelor religioase să aibă posibilitatea de a participa la slujbele religioase, de a se închina lui Dumnezeu și de a înălța rugăciuni pentru protecție divină, atât pentru țara noastră cât și pentru celelalte țări ale lumii.
Așa cum am menționat, considerăm că este important ca aceste întâlniri să se desfășoare în condiții care să nu pună în pericol sănătatea credincioșilor. De aceea ne exprimăm disponibilitatea de a participa la întâlniri cu specialiștii, în care să se discute concret condițiile în care ar putea avea loc întâlnirile religioase.
Și cu această ocazie dorim să vă asigurăm de considerația și aprecierea noastră pentru eforturile pe care le depuneți în vederea depășirii acestei perioade de criză pandemică. De aceea, conform învățăturilor Sfintei Scripturi ne rugăm ca Dumnezeu să vă ocrotească pe dumneavoastră, familiile dumneavoastre și Dumnezeu să binecuvânteze Romania.
Cu deosebită considerație,

Președinte, Viorel Iuga
Secretar general, Ioan Ardelean

Recomandare cu privire la Cina Domnului în perioada pandemiei coronavirusului COVID-19

Măsurile impuse de autorități cu scopul de a limita răspândirea virusului COVID 19 au afectat mersul obișnuit nu doar al vieții personale, în familie, la școală, la locul de muncă, ci și al vieții bisericilor noastre. În mod special, suspendarea desfășurării serviciilor divine în clădirea bisericilor sau în spații deschise confruntă bisericile cu necesitatea de a identifica acele mijloace și metode care să facă posibilă închinarea înaintea lui Dumnezeu și slujirea pastorală, cu respectarea aspectelor specifice credinței și practicilor biblice ale Cultului Creștin Baptist din România.

Dacă în privința legăturii frățești și a transmiterii mesajelor din Cuvânt am putut apela la ajutorul tehnologiei (telefon, internet), suntem întrebați dacă nu se poate face același lucru și cu privire la Cina Domnului. Mai precis, nu s-ar putea oficia Cina Domnului cu ajutorul telefonului sau internetului?  Răspunsul la această întrebare necesită o înțelegere corectă a doctrinei biblice despre Cina Domnului.

Doctrina baptistă despre Cina Domnului

Mai întâi este important să știm ce NU este  Cina Domnului.  Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din Romania precizează că Cina Domnului nu este un act care conferă iertare de păcate:

Cina Domnului nu are calitatea de a ierta păcatele. Ea are doar menirea de a ne aminti că pentru iertarea păcatelor noastre a trebuit ca trupul Lui [al Domnului Isus] să fie frânt și sângele Său să fie vărsat.” (Mărturisirea de credință a Cultului Creștin Baptist din România, secțiunea Simbolurile Noului Testament, cap.2 Cina Domnului)

De asemenea Mărturisirea de credință precizează că Botezul și Cina Domnului NU sunt taine sau sacramente. Elementele Cinei Domnului – pâinea și rodul viței – nu se transformă în actul Cinei Domnului în trupul real și sângele real al Domnului Isus și nu au în ele însele puteri supranaturale. Alte culte cred că, în actul Cinei Domnului, pâinea și vinul devin în mod real trupul și sângele Domnului printr-un miracol denumit după caz transsubstanțiere sau consubstanțiere. Aceste culte consideră că Cina Domnului este o taină sau un sacrament care conferă har de iertare „spre iertarea păcatelor și spre viața de veci”. Mai mult, aceste culte afirmă că în Taina Sfintei Împărtășanii se săvârșește „o jertfă reală… Același Hristos S-a jertfit pe cruce și se jertfește în Sfânta Euharistie”.  Neparticiparea la această taină sau sacrament îl văduvește pe credincios de harul supranatural prezent în pâinea și vinul transformate în mod real în trupul și sângele Domnului. De aceea, în practica acestor culte se pune mare accent pe administrarea acestei taine înainte de moarte.   

Pe baza învățăturilor Sfintei Scripturii, din Evanghelii și din 1 Corinteni 11, noi credem și mărturisim că Cina Domnului este COMEMORAREA jertfei unice a Domnului Isus, care este prezent acum în Biserică prin Duhul Sfânt, PROCLAMAREA mântuirii prin credință în această jertfă desăvârșită și unică și ANTICIPAREA  revenirii Lui în glorie.  Pâinea și vinul reprezintă – simbolizează – trupul frânt și sângele vărsat al Domnului în jertfa de la Calvar pentru iertarea păcatelor noastre. Acest lucru l-a afirmat Domnul Isus în seara când, în contextul mesei pascale care celebra eliberarea din robia egipteană, a instituit Cina Domnului ca semn al Noului Legământ. 

Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; și după ce a binecuvântat a frânt-o și a dat ucenicilor Săi zicând „Luați, mâncați; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: ”Beți toți din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor” (Matei 26:26–28).

În momentul în care a instituit Cina Domnului sau Cina Noului Legământ, Domnul Isus era în viață în mijlocul ucenicilor. Moartea Lui pe cruce avea să se întâmple în ziua următoare. Prin instituirea Cinei Domnului, El le-a  arătat ucenicilor în mod simbolic ceea ce avea să se întâmple – jertfa Lui în locul nostru. Faptul că pâinea și vinul au o funcție simbolică este adeverit și de apostolul Pavel: „Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El” (1. Cor. 11:26).  Domnul Isus a vorbit în mod simbolic și cu alte ocazii. De exemplu, când a afirmat despre Sine că este „ușa oilor”, sau „Eu sunt vița, iar voi mlădițele”, ucenicii nu au înțeles că El ar fi devenit o ușă de lemn sau o viță de vie cu structură lemnoasă, ci spusele Lui exprimă în mod simbolic faptul că, din punct de vedere spiritual, El este ușa spre viața veșnică și că El este sursa vieții spirituale pentru cei credincioși. 

Cum celebrăm Cina Domnului?

În 1 Corinteni 11:17-34, apostolul Pavel clarifică modul în care se celebrează Cina Domnului în Biserica noutestamentară.

În primul rând, stabilește faptul că Cina Domnului se celebrează atunci când biserica este adunată în același loc: „Când vă adunați dar în același loc” (v. 20). Această rânduială este menționată și în Fapte 20:7 „În ziua întâi a săptămânii eram adunați laolaltă ca să frângem pâinea.”

În al doilea rând, Cina Domnului NU este o masă pe care o servește fiecare acasă, în mod individual, ci o celebrare a întregii Biserici. „Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo?” (v.22). „Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă-i este foame cuiva să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă” (v.33–34).

În al treilea rând, Cina Domnului trebuie celebrată în solemnitatea rânduielii conferite de Domnul Isus. „Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat” (v.23). Cina Domnului nu poate fi celebrată după tot felul de inovații după placul oamenilor. În sensul acesta, Statutul Cultului Creștin Baptist din România consfințește faptul că „Cina Domnului exprimă atât unirea credinciosului cu Isus Hristos, cât și unitatea bisericii ca trup al lui Hristos prin Duhul Sfânt” (Statutul de organizare și funcționare al Cultului Creștin Baptist din România, Preambul, V). De asemenea, Statutul precizează care sunt actele de cult și cine le poate oficia: sunt considerate actele de cult: botezul, administrarea Cinei Domnului în cadrul serviciului divin public, ordinarea slujitorilor duhovnicești, binecuvântarea copiilor, cununia religioasă și înmormântarea” (art.20, alin.2), Apoi „prin actul ordinării, slujitorul duhovnicesc are autorizarea necesară exercitării actelor de cult la nivelul tuturor bisericilor” (art.22, alin.3). Conceptul biblic al preoției credincioșilor nu înseamnă că fiecare credincios ar putea oficia acte de cult, fie ele chiar în situații limită. În lumina Scripturilor, Biserica sub călăuzirea Duhului Sfânt pune de-o parte, pentru slujire, pe acei credincioși care îndeplinesc standardele spirituale și morale cerute de Sfânta Scriptură (1 Timotei 3 și Tit 1).

În al patrulea rând, Cina Domnului trebuie celebrată în cercetare duhovnicească și pocăință. „Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta” (v.30).

În final, Cina Domnului se celebrează cu rugăciune pentru binecuvântarea pâinii și a paharului în prezența credincioșilor care participă împreună la acest eveniment. „Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după cea mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis «Luați, mâncați; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea». Tot astfel, după cină a luat paharul și a zis: «Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea ridicate ori veți bea din el»” (v.23–24). Trebuie observată participarea împreună la Cina Domnului – a ucenicilor în camera de sus și a credincioșilor în biserică – și din verbele și substantivele la plural, nu la singular: „când vă adunați, luați, mâncați, să faceți”. Doar cercetarea și pocăința sunt la singular: ”fiecare să se cerceteze pe sine însuși”.

Ce să facem în situația crizei pandemice?

Întâi de toate, să nu ne abatem de la învățătura și rânduiala biblică. Crizele de un fel sau altul pot schimba împrejurările, nu Scriptura. Inovații de genul „Cina Domnului pe internet sau pe telefon” ar modifica învățătura Domnului și practica apostolică. 

 • Unitatea Bisericii în părtășia de la masa Domnului ar fi compromisă. Pastorul singur acasă ar transmite binecuvântarea prin telefon sau internet și fiecare credincios singur ar pune mâna pe pâine și pahar ca să recepteze binecuvântarea;
 • Pastorul ar deveni un personaj eretic care își asumă puteri supranaturale de a transmite harul binecuvântării prin telefon sau internet și de a legitima împărtășirea fiecăruia cu pâinea și cu vinul lui. În lume sunt asemenea șarlatani care pretind că transmit puteri vindecătoare prin telefon, internet, obiecte etc. în schimbul unor donații, sau dacă beneficiarii pun mâna în zona dureroasă a corpului sau pe ecranul televizorului, computerului etc.,  
 • Solemnitatea celebrării Cinei Domnului ar fi înlocuită cu situații ridicole. Imaginați-vă situația unei femei credincioase cu un soț bețiv și batjocoritor în momentul în care o vede luând sticla lui cu vin ca să bea la Cina Domnului. 

Apoi, este bine să așteptăm în rugăciune și evlavie vremea când Dumnezeu va deschide ușa pentru a ne aduna laolaltă. Mântuirea noastră este asigurată prin credința în jertfa Domnului Isus în locul nostru. În această perioadă avem oportunitatea de a studia Cuvântul, de a stărui în rugăciune și de a depune o mărturie creștină frumoasă pentru cei din casele noastre. 


Paul Negruț, vicepreședinte pentru educație biblică al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România

Comitetul executiv al Uniunii Baptiste din România transmite familiei Candrianu, bisericii și celor apropiați un mesaj de încurajare și de iubire creștină

Preaiubită familie Candrianu, dragi frați și surori în Hristos,

Din partea Comitetului Executiv al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România dorim să vă transmitem un mesaj de dragoste în Hristos, de durere a despărțirii de fratele și colegul nostru de slujire și de mângâiere în speranța revederii.

În dragoste, vă asigurăm de rugăciunile și de sprijinul nostru, nu doar azi, ci și în timpul de îngăduit de Dumnezeu să continuăm lucrarea de slujire.

În durere, suntem conștienți că, începând de astăzi, marea familie baptistă din România și din Diaspora nu îl va mai avea pe fratele Viorel la evanghelizări, la botezuri, la căsătorii sau înmormântări. Ne va lipsi prezența și mesajul unui neobosit lucrător, neînfricat luptător pentru cauza Evangheliei și binecuvântat slujitor al Cuvântului.

În speranța revederii, ne rugăm ca Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, să mângâie familia și biserica greu încercate.