Programul Săptămânii naționale de rugăciune 2022 a bisericilor baptiste din România.
Tema: CU DUMNEZEU ÎN VREMURI GRELE

Vă prezentăm mai jos în rezumat introducerea, tema și subiectele zilnice pentru Săptămâna națională de rugăciune 2022 a bisericilor baptiste din România. Materialul a fost alcătuit de pastorii Paul Negruț și Mihai Micula, vicepreședinți pentru educație și, respectiv, slujire pastorală ai Uniunii Baptiste. Programul integral îl puteți descărca de AICI și poate fi tipărit și difuzat în bisericile baptiste din România și diaspora.

Tema: Cu Dumnezeu în vremuri grele

Capitolul 11 din Epistola către evrei prezintă două categorii de mari oameni ai credinței. În versetele 4–35 sunt menționați cu numele eroii care prin credință au câștigat mari biruințe, iar în versetele 36–40 sunt prezentați eroii fără nume care prin credință au îndurat  mari necazuri, suferințe și martiraj. Versetul 39 subliniază faptul că și unii și alții sunt lăudați de Dumnezeu pentru credința lor. Din perspectiva umană s‑ar  părea că se potrivește mai bine asocierea credinței doar cu biruința, dar din perspectiva divină, Biblia afirmă că este la fel de reală asocierea credinței cu suferința. În sensul acesta, Domnul Isus le‑a spus ucenicilor: „În lume veți avea multe necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33). Și apostolul Pavel îi scrie lui Timotei: „De altfel, toți cei care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți” (2 Timotei 3:12), iar Iacov le scrie creștinilor evrei împrăștiați printre alte popoare: „Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie săși facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți și să nu duceți lipsă de nimic” (Iacov 1:2–4). 

Din învățăturile Domnului Isus cu privire la vremurile de pe urmă înțelegem că încercările și necazurile vor cunoaște o intensitate fără precedent în istoria omenirii: „În zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum na fost de la începutul lumii, pe care a făcuto Dumnezeu, până în ziua de azi, și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă nar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni nar scăpa; dar lea scurtat din pricina celor aleși” (Marcu 13:19–20). 

Așa cum subliniază apostolul Petru, credința adevărată este testată și validată în focul încercărilor – „pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos” (1 Petru 1:7). De fapt, așa cum precizează Domnul Isus, validarea credinței adevărate înseamnă perseverență sau umblare cu Dumnezeu până la capăt, indiferent de împrejurări: „Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit” (Matei 24:13). 

Epistola către evrei explică acest adevăr: „Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire! Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce va fost făgăduit. «Încă puțină, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință: dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el.» Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului” (Evrei 10:35–39).

Conștienți de faptul că oamenii credincioși nu sunt scutiți de încercările grele care vin peste lume în această vreme, avem nevoie de ajutorul singurului Dumnezeu adevărat care a promis: „Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde” (Isaia 43:3).

Inspirați de învățăturile Sfintelor Scripturi și încurajați de promisiunile Domnului, suntem chemați să ne rugăm uniii pentru alții cu dorința ca fiecare credincios baptist, fiecare familie, fiecare biserică locală să continue umblarea cu Domnul Dumnezeu prin credința în Domnul Isus care ne‑a promis că va fi cu noi în toate zilele și prin însoțireal Duhului Sfânt care ne ajută în momentele de slăbiciune (Romani 8:26), cu dorința ca la capătul drumului să auzim cuvintele: „Bine rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria Stăpânului tău” (Matei 25:23).

Duminică: Rugăciune pentru umblarea personală cu Dumnezeu
Text: Geneza 5:18‒24

Luni: Rugăciune pentru umblarea familiei cu Dumnezeu
Text: Geneza 18:16‒19

Marți: Rugăciune pentru umblarea bisericii cu Dumnezeu
Text: Faptele apostolilor 12:1–12

Miercuri: Rugăciune pentru ca țara noastră să‑L cunoască pe Dumnezeu
Text: 2 Cronici 20:1–12, 22–27

Joi: Rugăciune pentru bisericile baptiste din diaspora
Text: Daniel 3:28–30; Daniel 6:25–28; Faptele apostolilor 8:1–8

Vineri: Rugăciune pentru cei atacați de duhurile necurate
Text:  Marcu 9:14–29

Sâmbătă: Rugăciune pentru bucuria mântuirii
Text:  Psalmul 73:1–28 

Duminică: Rugăciune pentru săptămânile de evanghelizare
Text: Faptele apostolilor 8:14–25 

Umblarea cu Dumnezeu începe în clipa în care Îl primesc pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții mele și continuă pe tot parcursul vieții, până la final: „Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit” (Matei 24:13). Apostolul Pavel a experimentat umblarea cu Dumnezeu prin toate greutățile și încercările lucrării apostolice. În 2 Corinteni 11:16–33, Pavel prezintă o listă lungă cu greutățile și necazurile de care a avut parte în lucrarea Evangheliei. Cu toate acestea, în 2 Timotei 4:7–8, el spune: „Mam luptat lupta cea bună, miam isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mio va da în ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.”

Cu dorința ca fiecare credincios baptist, fiecare familie baptistă și fiecare biserică baptistă să continue lupta cea bună a credinței în mijlocul tuturor încercărilor și necazurilor, ne rugăm ca tematica acestei săptămâni de rugăciune să ne motiveze și să ne inspire la rugăciune, la sfințire și la slujire, până când vom ajunge acasă la Domnul.

„Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii, și acum, și în veci. Amin!” (Iuda 24–25).

Din toată inima vă dorim Sărbători pline de har și un An Nou binecuvântat!

pastor Paul Negruț, vicepreședinte UBCBR pentru educație
pastor Mihai Micula, vicepreședinte UBCBR pentru slujirea pastorală